RÅ 2009 not 41

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 41. Överklagande och ansökan om resning av Fabege Storstockholm AB i mål ang. inkomsttaxering. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 20 september 2006 dom rörande inkomsttaxering avseende Fabege Storstockholm AB (bolaget). - Bolaget överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd och att bolagets talan skulle bifallas på så sätt att utdelningen från Lewandi Fastighets AB inte togs upp till beskattning. Bolaget framställde också ett yrkande om att länsrättens och kammarrättens domar skulle undanröjas och att målet skulle återförvisas till länsrätten alternativt att resning skulle beviljas. Bolaget anförde att ett flertal handlingar saknades i Skatteverkets akt inför den obligatoriska omprövningen - något som bekräftas av tjänsteanteckningar förda hos verket - och att bolaget fått kännedom om detta först vid en genomgång av Regeringsrättens akt. -Regeringsrätten (2009-03-17, Sandström, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolagets överklagande har kommit in i rätt tid och ska prövas i ordinär ordning. Ett beslut om ändring eller undanröjande av kammarrättens dom förutsätter att prövningstillstånd först meddelas. Den prövning som sker i ärendet om prövningstillstånd innefattar ett ställningstagande till frågan om grund för resning föreligger. Med hänsyn härtill ska ansökningen om resning inte tas upp till särskild prövning. - Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen. Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, som att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Bestämmelserna om prövningstillstånd finns i 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291). - Regeringsrätten finner att det inte framkommit skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. (fd II 2009-02-18, H. Dunnington)