RÅ 2009 not 45

Mål återförvisades då kammarrätt avgjort målet innan överklagandetiden gått ut utan att ha förvissat sig om att klagandena slutfört sin talan

Not 45. Överklagande av S.B. och K.B. ang. jäv i mål om omhändertagande av djur enligt djurskyddslagen. - S.B. och K.B. yrkade i en skrivelse daterad den 5 mars 2008 att Länsrätten i Västmanlands län skulle förklara länsrättsfiskalen A.L. jävig att handlägga ett mål om omhändertagande av djur enligt djurskyddslagen (1988:534). Länsrätten avslog yrkandet i beslut den 6 mars 2008. Länsrättens beslut överklagades hos Kammarrätten i Stockholm. I överklagandet angav S.B. och K.B. att grunderna för överklagandet skulle komma att utvecklas senast den 7 mars 2008. Någon komplettering gavs dock inte in inom denna tid. Kammarrätten beslutade den 17 mars 2008 att inte meddela prövningstillstånd. - S.B. och K.B. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd och undanröja kammarrättens beslut samt visa målet åter till kammarrätten för ny prövning. De anförde bl.a. följande. Kammarrätten har avgjort målet innan överklagandetiden gått ut. Normal handläggning innebär att saken inte avgörs dessförinnan. En klagande är oförhindrad att framställa yrkanden och åberopa omständigheter fram till sista dagen för överklagande. -Regeringsrätten (2009-03-25, Heckscher, Nordborg, Eliason, Jermsten):Skälen för Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och företar målet till omedelbart avgörande. - Länsrätten meddelade sitt beslut den 6 mars 2008. S.B. och K.B. överklagade beslutet i en skrivelse daterad samma dag. Överklagandetiden löpte t.o.m. den 27 mars 2008. När kammarrätten den 17 mars 2008 beslutade att inte meddela prövningstillstånd hade tiden således inte gått ut. S.B. och K.B. anförde i sitt överklagande till kammarrätten att komplettering skulle ges in i målet senast den 7 mars 2008. Även om de inte kom in med någon komplettering inom denna tid, borde kammarrätten ha förvissat sig om att de hade slutfört sin talan innan målet avgjordes eftersom överklagandetiden fortfarande löpte. Så skedde emellertid inte utan kammarrätten beslutade utan ytterligare åtgärder att inte meddela prövningstillstånd. Därför ska kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd upphävas och målet visas åter till kammarrätten för ny handläggning. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och visar målet åter till kammarrätten för ny handläggning. (fd I 2009-03-05, Törnqvist; regeringsrådet Nordborg deltog inte i avgörandet av frågan om prövningstillstånd) Anm: Samma dag avgjorde Regeringsrätten med samma utgång mål nr 2161-08 där S.B. var klagande och omständigheterna likartade.