RÅ 2009 not 5

Fråga om återkallelse tills vidare av körkort hade förfallit sedan länsstyrelsen upphävt sitt beslut

Not 5. Överklagande av J.S. ang. återkallelse av körkort. Genom beslut den 4 september 2008 återkallade Länsstyrelsen i Västernorrlands län J.S:s körkort tills vidare på grund av misstänkt drograttfylleri. Giltighetstiden för beslutet bestämdes till 12 månader. Sedan J.S. överklagat beslutet, avslog Länsrätten i Västernorrlands län i dom den 7 oktober 2008 överklagandet. Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 21 november 2008 att inte meddela prövningstillstånd i målet. - I skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 12 december 2008 yrkade J.S. att beslutet om återkallelse av hans körkort tills vidare skulle upphävas. -Regeringsrätten (2009-01-29, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Länsstyrelsen i Västernorrlands län har den 20 januari 2009 upphävt sitt beslut av den 4 september 2008 att återkalla J.S:s körkort tills vidare. Frågan om återkallelse tills vidare av körkortet har därmed förfallit. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. (fd II 2009-01-27, Åsbrink)