RÅ 2009 not 54

Beslut ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter och skyldigheter då beslutet inneburit att detaljplan antagits / Beslut att anta detaljplan ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter eller skyldigheter då hans fastighet inte var belägen inom eller i anslutning till planområdet

Not 54. Ansökan av J.I. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Miljö- och byggnämnden i Valdemarsviks kommun beslutade den 16 februari 2006 att anta detaljplan för fastigheten Harstena 1:4, skifte 3. Före ändringen gällde en år 1994 antagen detaljplan för Harstena, vilken på det aktuella skiftet medgav en sammanlagd byggnadsyta om 250 kvm där bostäder och byggnader för handel får uppföras. Ändringen i planen avsåg att ge utvecklingsmöjligheter för handel samt för pensionats- och konferensnäringen. - Sedan beslutet överklagats avslog Länsstyrelsen i Östergötlands län överklagandena och avvisade samtidigt överklaganden från ett antal personer som var ägare av fastigheter på Harstena, bland dem J.I. Avvisningsbesluten motiverades med att klagandenas fastigheter inte låg inom planområdet och att klagandena inte heller i övrigt berördes av planen på ett sådant sätt att de hade rätt att överklaga beslutet. - J.I. överklagade länsstyrelsens beslut menregeringen (Miljödepartementet) avslog överklagandet i beslut den 9 oktober 2008. - J.I. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade bl.a. att beslutet skulle upphävas. Till stöd för sin ansökan åberopade han i huvudsak fel och brister i handläggningen av detaljplaneärendet. Han anförde vidare att de frågor som aktualiseras i samband med ett planförfarande kan ha egendomsrättsliga aspekter och att möjligheten till insyn och påverkan därför är väsentlig samt att rätten att komma till tals och anföra besvär är en civil rättighet enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. - Regeringsrätten (2009-04-16, Heckscher, Eliason, Nord, Stävberg, Lundin):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - J.I. är enligt handlingarna i målet ägare till fastigheten Harstena 1:12 som har del i en samfällighet som gränsar till planområdet. Samfälligheten förvaltas av Harstena Samfällighetsförening. J.I:s fastighet är såvitt framgår inte belägen inom eller i anslutning till planområdet. Det har inte kommit fram att hans civila rättigheter eller skyldigheter berörs av regeringens beslut i den mening som avses i ovan nämnda bestämmelse. Hans ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd I 2009-03-18, Sjöberg)