RÅ 2009 not 6

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades i mål om inkomsttaxering (delvis bifall i sak) / Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering ägt ändra inkomstslag utan yrkande om detta / Fråga om kammarrätten i ett mål om inkomsttaxering ägt ändra inkomstslag utan yrkande om detta

Regeringsrätten

Not 6. Överklagande av R.F. ang. inkomsttaxering. - Kammarrätten i Stockholm beslutade genom dom den 3 april 2006 i mål nr 2731-04 med ändring av underinstansernas avgörande att R.F. för taxeringsåret 1998 skulle beskattas för avyttring av andel i Flora Läkarkonsult KB som inkomst av aktiv näringsverksamhet i stället för tjänst med 1 452 000 kr före avdrag för egenavgifter. Skattetillägget skulle därvid sättas ned i motsvarande mån. - R.F. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens dom. Han yrkade vidare ersättning för kostnader i målet i Regeringsrätten med 7 135 kr. - Skatteverket medgav att beskattning skulle ske i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget näringsverksamhet och tillstyrkte att ersättning för kostnader medgavs med ett lägre skäligt belopp. -Regeringsrätten (2009-02-05, Eliason, Kindlund, Fernlund, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Skattemyndigheten har i sitt omprövningsbeslut beskattat R.F. i inkomstslaget tjänst. I länsrätten, liksom i kammarrätten, har myndigheten vidhållit sin inställning medan R.F. yrkat att beskattning inte ska ske för beloppet i fråga. Kammarrätten har således utan yrkande av part förordnat att beskattning för beloppet ska ske som inkomst av aktiv näringsverksamhet. Efter avdrag för beräknade egenavgifter har debiteringen av såväl inkomstskatt som skattetillägg sänkts. Emellertid har egenavgifter påförts R.F. med ett så högt belopp att den totala effekten för hans del blivit att skatt och avgifter påförts med ett ca 78 600 kr högre belopp än det som följde av länsrättens dom. - Enligt 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, får rättens avgörande inte gå utöver vad som yrkas i målet. Även om det inte stått helt klart för kammarrätten vilka beskattningskonsekvenser som skulle komma att följa av beslutet får detta med hänsyn till det faktiska skatte- och avgiftsutfallet anses vara till R.F:s nackdel. Mot bakgrund av det anförda finner Regeringsrätten att den ändring kammarrätten företagit genom att hänföra inkomsten till inkomstslaget näringsverksamhet inte är förenlig med bestämmelsen i 29 § FPL. Kammarrätten har därför inte ägt ändra länsrättens dom på det sätt som skett, varför kammarrättens dom ska undanröjas i denna del. Till följd härav står länsrättens och skattemyndighetens beslut att hänföra inkomsten till inkomstslaget tjänst fast. - R.F. får anses berättigad till ersättning för sina ombudskostnader enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. med skäliga 2 000 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med undanröjande av kammarrättens dom i denna del, att R.F. ska beskattas för 1 452 000 kr i inkomstslaget tjänst. - Regeringsrätten beviljar R.F. ersättning av allmänna medel med 2 000 kr för kostnader i Regeringsrätten. (fd I, 2008-12-11, Lundström) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten 47 st. andra mål där förhållandena var desamma som i förevarande mål. (Mål nr 3666-06, 3820-06, 3832-3833-06, 3835-06, 3839-06, 3843-06, 3847-06, 3851-3870-06, 3874-3875-06, 3877-3885-06, 3887-3893-06 och 3895-06)