RÅ 2009 not 60

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Då ett beslut inte ansågs kunna bli föremål för rättsprövning prövades inte sökandenas behörighet att ansöka om rättsprövning / Regeringens beslut att inte vidta någon åtgärd i anledning av framställda inhibitionsyrkanden gällande ett icke lagakraftvunnet beslut om fastställelse av järnvägsplan

Not 60. Ansökan av O.M. med flera om rättsprövning av ett beslut av regeringen att i ärende om fastställande av järnvägsplan lämna framställda yrkanden om inhibition utan åtgärd. - Genom beslut den 3 mars 2005 tillät regeringen, vid prövning enligt 17 kap.miljöbalken, byggande och drift av en tunnelförlagd ny järnväg i Stockholms och Solna kommuner (Citybanan). - Banverket beslutade den 22 maj 2008 med stöd av 2 kap. 8 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg att fastställa en järnvägsplan avseende Citybanan. Beslutet överklagades till regeringen av bland andra O.M., som också uppträdde som ombud för andra klagande. - Hos regeringen yrkade vissa klagande att Banverkets beslut att fastställa järnvägsplan skulle inhiberas. O.M. med flera yrkade i en skrivelse, som kom in till Näringsdepartementet den 26 juni 2008, inhibition av miljödomstolens deldomar i mål nr M 1621-07, som avsåg en tillfartstunnel från Söder Mälarstrand, och mål nr M 9003-05, som avsåg en betongtunnel under Söderström, samt att allt arbete med Citybanan skulle avbrytas intill dess en järnvägsplan vunnit laga kraft. I en senare skrivelse, som kom in till Näringsdepartementet den 13 augusti 2008, yrkade O.M. m.fl. att regeringens tillåtlighetsbeslut för Citybanan skulle inhiberas. -Regeringen (2008-08-21, Näringsdepartementet)beslöt att överlämna ärendet i de delar som avser yrkanden om inhibition av miljödomstolens domar rörande vattenverksamhet för arbetstunnel vid Torsgatan, tillfartstunnel från Södermalm och betongtunnel under Söderström till Nacka tingsrätt, miljödomstolen. - Regeringen beslöt i övrigt att inte vidtaga någon åtgärd med anledning av inhibitionsyrkandena. - Som skäl för sina beslut anförde regeringen följande. Regeringen kan i detta ärende endast pröva frågor som rör den överklagade järnvägsplanen enligt lagen om byggande av järnväg. Yrkanden som rör beslut som fattats med stöd av annan lagstiftning kan därför inte tas upp till prövning. De inhibitionsyrkanden som rör miljödomstolens domar bör därför överlämnas till Nacka tingsrätt, miljödomstolen. - Vad gäller yrkandena om inhibition av pågående arbeten har Banverket framfört att de arbeten som pågår är av sådan förberedande karaktär att de kan utföras utan stöd i en lagakraftvunnen järnvägsplan. Banverkets beslut om fastställelse av järnvägsplan gäller först sedan beslutet vunnit laga kraft. Regeringen har ännu inte prövat överklagandena av Banverkets beslut att fastställa den aktuella järnvägsplanen. Det beslut som begäran om inhibition avser har således ännu inte vunnit laga kraft och får därför inte göras gällande. Regeringen bör därför inte pröva yrkandena om inhibition. - Regeringen prövade härefter i beslut den 4 december 2008, M2008/3232/F/P och N2008/4790/TR (slutligt) olika frågor med anledning av överklaganden av Banverkets beslut att fastställa järnvägsplan avseende Citybanan. - O.M. m.fl. ansökte om prövningstillstånd och yrkade att i Regeringsrätten få prövat om regeringens beslut den 21 augusti 2008, N2008/4790/TR (delvis), angående frågan om inhibition innebar att regeringen åsidosatt sin skyldighet att behandla frågan om inhibition av tillåtlighetsbeslutet avseende Citybanan. - Regeringsrätten (2009-04-23, Heckscher, Nordborg, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringens beslut är inte överklagbara. Sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen kan emellertid bli föremål för rättsprövning av Regeringsrätten. Regeringsrätten uppfattar därför O.M:s m.fl. talan som en ansökan om rättsprövning. - Som framgår av regeringens nu aktuella beslut har regeringen - frånsett överlämnande av ärendet i vissa delar avseende yrkanden om inhibition av miljödomstolens domar - förklarat sig i övrigt inte vidta någon åtgärd med anledning av inhibitionsyrkandena. Regeringens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av O.M:s m.fl. yrkande om inhibition av tillåtlighetsbeslutet är inte ett beslut som är av sådan beskaffenhet att det kan bli föremål för rättsprövning. Talan ska därför avvisas. Vid denna utgång finner Regeringsrätten inte anledning att närmare gå in på frågan om de sökandes behörighet att ansöka om rättsprövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar sökandenas talan. (fd I 2009-04-02, Mattsson)