RÅ 2009 not 67

I mål om återkrav av arbetslöshetsersättning (avslag) / Arbetslöshetskassa ansågs inte som förvaltningsmyndighet och ansökan om resning i ärende som avgjorts av kassan skulle därför prövas av Regeringsrätten

Not 67. Ansökan av NN om resning i ärende ang. arbetslöshetsförsäkring. - Säljarnas arbetslöshetskassa fattade den 16 juli och den 1 november 2004 beslut om återkrav av arbetslöshetsersättning avseende NN I en skrivelse till Regeringsrätten begärde NN att frågan om återkrav av ersättning skulle återförvisas till Länsrätten i Stockholms län. -Regeringsrätten (2009-05-06, Nordborg, Hamberg, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar sökandens begäran som en ansökan om resning i det ärende om återkrav av arbetslöshetsersättning som avgjorts av Säljarnas arbetslöshetskassa genom beslut dels den 16 juli 2004, dels den 1 november 2004. - Av 2 och 8 §§ lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att kammarrätt prövar ansökningar om resning om målet eller ärendet slutligt avgjorts av länsrätt eller förvaltningsmyndighet medan resningsansökningar i andra fall prövas av Regeringsrätten. Arbetslöshetskassan är inte att anse som förvaltningsmyndighet varför resningsansökan ska prövas av Regeringsrätten (jfr RÅ 2000 not. 58). - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 2009-04-22, Törnered)