RÅ 2009 not 7

Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering ägt ändra inkomstslag utan yrkande om detta (bifall) / Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering ägt ändra inkomstslag utan yrkande om detta (resningsärende bifall)

Not 7. Ansökan av B.W. om resning i mål om inkomsttaxering m.m. - Kammarrätten i Stockholm beslutade genom dom den 3 april 2006 (mål nr 733-03) bl.a. att B.W. för taxeringsåret 1995 skulle beskattas för avyttring av andel i BWG Consulting KB som inkomst av aktiv näringsverksamhet i stället för i tjänst med 1 701 285 kr, före avdrag för egenavgifter. Skattetillägget skulle därvid sättas ned i motsvarande mån. Kammarrättens dom överklagades inte. -B.W. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens dom av formella skäl. Till stöd för sin talan anförde han att kammarrätten, i strid med B.W:s yrkande och länsrättens dom, hade beslutat att han skulle beskattas under inkomstslaget näringsverksamhet, vilket har föranlett högre skatt att betala. -Regeringsrätten (2009-02-05, Eliason, Kindlund, Fernlund, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten har denna dag avgjort ett antal mål (bl.a. mål nr 3896-06) där förhållandena varit desamma som i förevarande mål. Skatteverket har i dessa mål medgett att beskattning sker i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget näringsverksamhet. Regeringsrätten företar därför målet till omedelbart avgörande. - Skattemyndigheten har i sitt omprövningsbeslut beskattat B.W. i inkomstslaget tjänst. I länsrätten, liksom i kammarrätten, har myndigheten vidhållit sin inställning medan B.W. yrkat att beskattning inte ska ske för beloppet i fråga. Kammarrätten har således utan yrkande av part förordnat att beskattning för beloppet ska ske som inkomst av aktiv näringsverksamhet. Efter avdrag för beräknade egenavgifter har debiteringen av såväl inkomstskatt som skattetillägg sänkts. Emellertid har egenavgifter påförts B.W. med ett så högt belopp att den totala effekten för hans del blivit att skatt och avgifter påförts med ett ca 170 200 kr högre belopp än det som följde av länsrättens dom. - Enligt 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, får rättens avgörande inte gå utöver vad som yrkas i målet. Även om det inte stått helt klart för kammarrätten vilka beskattningskonsekvenser som skulle komma att följa av beslutet får detta med hänsyn till det faktiska skatte- och avgiftsutfallet anses vara till B.W:s nackdel. Mot bakgrund av det anförda finner Regeringsrätten att den ändring kammarrätten företagit genom att hänföra inkomsten till inkomstslaget näringsverksamhet inte är förenlig med bestämmelsen i 29 § FPL. Kammarrätten har därför inte ägt ändra länsrättens dom på det sätt som skett. Regeringsrätten finner med hänsyn härtill att resning ska beviljas i målet och att kammarrättens dom ska undanröjas i denna del. Till följd härav står länsrättens och skattemyndighetens beslut att hänföra inkomsten till inkomstslaget tjänst fast. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten beviljar resning och förklarar, med undanröjande av kammarrättens dom i denna del, att B.W. ska beskattas för 1 701 285 kr i inkomstslaget tjänst. (fd I, 2008-12-11, Lundström)