RÅ 2009 not 70

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i mål om registrering av varumärke

Not 70. Överklagande av Swesco Bolander AB (upplöst) ang. registrering av varumärke. - Swesco Bolander AB överklagade en av Patentbesvärsrätten den 31 mars 2008 meddelad dom och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra domen och besluta att avslå invändning och godkänna det i målet ansökta varumärket för registrering. -Regeringsrätten (2009-05-11, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolaget försattes i konkurs den 25 oktober 2004 och konkursen har avslutats utan överskott. Enligt 25 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551) är bolaget därigenom upplöst. Som huvudregel gäller att ett på detta sätt upplöst aktiebolag saknar rättskapacitet och partshabilitet. Från denna regel har i rättspraxis gjorts vissa undantag (jfr RÅ 2000 ref. 41). Det har inte framkommit någon omständighet som innebär att undantag från huvudregeln ska göras i detta fall. Överklagandet ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2009-05-11, Lidin)