RÅ 2009 not 73

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling i mål om sjukpenning / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde sjukpenning (då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling, synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde sjukpenning (länsrätt hade avslagit yrkande om muntlig förhandling, synnerliga skäl)

Not 73. Överklagande av U.E. ang. prövningstillstånd i mål om sjukpenning. - U.E. var ledig från sitt arbete för vård av barn och uppbar föräldrapenning. Försäkringskassan avslog en begäran från henne om sjukpenning för tiden den 21 maj - den 31 oktober 2004. Försäkringskassan motiverade sitt beslut med att uppgifterna i ärendet inte visade att hennes förmåga att vårda barn var nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom. U.E. överklagade hos Länsrätten i Stockholms län. Hon yrkade att länsrätten skulle hålla muntlig förhandling i målet och att hon skulle höras om sin arbetsförmåga. Länsrätten ansåg att muntlig förhandling inte behövdes och avslog hennes överklagande genom en dom den 31 maj 2006. Hos Kammarrätten i Stockholm, dit U.E. överklagade, hävdade hon att länsrätten hade gjort sig skyldig till ett grovt fel genom att inte hålla muntlig förhandling och att målet därför borde återförvisas till länsrätten. Kammarrätten beslutade den 19 januari 2007 att inte meddela prövningstillstånd. - U.E. överklagade och anförde bl.a. kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd för att rätta till felet. - Försäkringskassan medgav att U.E. beviljades prövningstillstånd för prövning i kammarrätten. -Regeringsrätten (2009-05-15, Heckscher, Nord, Stävberg, Kindlund, Lundin):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), anledning förekommer till ändring i det slut till vilket länsrätten kommit (punkt 2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Målet rör i sak frågan om U.E:s arbetsförmåga varit nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom. - Enligt 9 § tredje stycket FPL ska muntlig förhandling hållas i länsrätten om en enskild part begär det och förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar mot det. Av förarbetena till lagen framgår att domstolen bör ta stor hänsyn till en parts önskemål om muntlig förhandling. Frågan om en muntlig förhandling är obehövlig eller inte bör i första hand bedömas mot bakgrund av den utredning som finns i målet. Även andra faktorer kan tillmätas betydelse, t.ex. att målet är mycket viktigt för den enskilde och att han eller hon genom förhandlingen kan få en bättre förståelse för innebörden av det blivande avgörandet i målet (prop. 1971:30 Del 2 s. 537). - Enligt artikel 6 i Europakonventionen gäller bl.a. att var och en ska ha rätt till en offentlig förhandling inför en domstol vid prövningen av hans eller hennes civila rättigheter och skyldigheter. Rätten till sjukpenning är sådan civil rättighet som omfattas av artikeln. - U.E. har i Regeringsrätten, liksom i kammarrätten, hävdat att länsrätten borde ha bifallit hennes yrkande om muntlig förhandling och att hon borde ha hörts om sin nedsatta arbetsförmåga. Enligt Regeringsrättens mening skulle en muntlig förhandling − med den muntliga bevisning som U.E. åberopade − ha gett ett bättre underlag för länsrättens bedömning av målet. Därför har det inte varit obehövligt att hålla muntlig förhandling. Det har inte heller kommit fram några särskilda skäl mot att göra det. Kammarrätten borde alltså ha meddelat prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 3 FPL. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar U.E. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrätten i Stockholms läns dom den 31 maj 2006. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2009-04-29, Hultquist)