RÅ 2009 not 83

Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning fram till dess att den utflyttades permanentbostad tillträtts av köparen (förhandsbesked)

Not 83. Överklagande av Skatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - S-G.S. avsåg att flytta från Sverige och avveckla sina intressen här. I en ansökan om förhandsbesked frågade han om han skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen med hänsyn till att den villa som utgjort makarna S:s permanentbostad kunde komma att säljas såväl före som efter utflyttningen. -Skatterättsnämnden (2008-12-30, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Jönsson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell): Förhandsbesked.S-G.S. ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige fram till dess köparen tillträtt villafastigheten. - Motivering. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning hit ska enligt 3 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) en rad anknytningsfaktorer beaktas, bl.a. om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk. - S-G.S. avser att tillsammans med sin hustru flytta till Kroatien i slutet av december 2008. I samband därmed ska han avgå som VD och styrelseledamot i X AB samt från övriga styrelseuppdrag i svenska bolag. S-G.S. äger 100 procent av aktierna i ett bolag i Luxemburg, Y SARL, som i sin tur äger aktieposter i tre svenska onoterade bolag. Inget av dessa aktieinnehav överstiger två procent i respektive bolag. Y SARL äger även 100 procent av aktierna Z AB, ett bolag som är under likvidation. - Enligt ansökan kommer efter utflyttningen, och sedan ovan nämnda åtgärder genomförts, den enda anknytningsfaktor av betydelse vara den villafastighet som utgjort makarnas permanentbostad. Avsikten är att fastigheten ska säljas före utflyttningen och bohaget tas med till Kroatien. Med anledning av osäkerheten kring såväl försäljningstidpunkten som köparens tillträde till fastigheten kan dessa tidpunkter komma att förskjutas till efter utflyttningen. En son till hans hustru kommer i sådant fall att sköta tillsynen av fastigheten fram till tillträdesdagen och eventuellt att vistas sporadiskt där. Av det skälet kommer visst bohag att finnas kvar i bostaden. - S-G.S. vill med ett antal frågor få klarlagt om han kan anses ha kvar väsentlig anknytning till Sverige vid olika alternativ för avvecklingen av villafastigheten. - Skatterättsnämnden gör följande bedömning. - Att den skattskyldige behåller sin permanentbostad vid utflyttning har i praxis ansetts som en stark anknytningsfaktor till Sverige (jfr RÅ 1974 A 738, RÅ 1989 ref. 118 och RÅ 2002 ref. 70) . I förevarande fall får enligt Skatterättsnämndens mening S-G.S. anses ha väsentlig anknytning till Sverige på grund av villafastigheten fram till dess köparen tillträtt fastigheten. Omständigheterna i övrigt är inte sådana att han även därefter kan anses ha väsentlig anknytning hit. -Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked. - S-G.S. medgav att förhandsbeskedet fastställdes. Regeringsrätten (2009-05-27, Hamberg, Fernlund, Knutsson, Jermsten, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2009-04-29, Saar Lundqvist)