RÅ 2009 not 90

Sedan beslutsmyndigheten hos Regeringsrätten återkallat sin ansökan om utdömande av vite meddelades klaganden prövningstillstånd i målet hos kammarrätten

Not 90. Överklagande av bostadsrättsföreningen Näktergalen 21 ang. prövningstillstånd i mål om utdömande av vite. - Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun beslutade den 11 mars 2004 att förelägga bostadsrättsföreningen Näktergalen 21, ägare till fastigheten Näktergalen 21 inom stadsdelen Östermalm, att vid vite 1 000 000 kr, senast den 1 mars 2005 ha utfört takkupor och takterrasser enligt givet bygglov. - På ansökan av nämnden förpliktade Länsrätten i Stockholms län, i dom den 10 januari 2006, bostadsrättsföreningen Näktergalen 21 att till staten utge försuttet vite med 700 000 kr. Föreningen överklagade domen. Kammarrätten i Stockholm meddelade härefter den 10 april 2006 inte prövningstillstånd i målet. - Bostadsrättsföreningen Näktergalen 21 överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja prövningstillstånd och därefter besluta att det utdömda vitet inte skulle erläggas av föreningen. - Stadsbyggnadsnämnden återkallade i Regeringsrätten sin begäran om utdömande av vite samt hemställde att målet avskrevs. Nämnden anförde att förelagda rättelser numera hade skett, varför syftet med vitesföreläggandet uppnåtts och den överskridna tidsfristen blivit utan betydelse. Att nu uttaga vitet vore oskäligt mot bakgrund av de kostnader som nedlagts på rättelserna.Regeringsrätten (2009-06-01, Eliason, Wennerström, Nord, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Enligt 9 § lagen (1985:206) om viten ska vite inte dömas ut om ändamålet med vitet förlorat sin betydelse. Finns det särskilda skäl till det får vitet jämkas. - Stadsbyggnadsnämnden har i Regeringsrätten återkallat sin ansökan om utdömande av vite. Med hänsyn till vad som numera framkommit finner Regeringsrätten att kammarrättens beslut bör upphävas och Bostadsrättsföreningen Näktergalen 21 meddelas prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av föreningens överklagande av Länsrätten i Stockholms läns dom den 10 januari 2006 i mål nr 23792-05. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver det överklagade avgörandet och meddelar bostadsrättsföreningen Näktergalen 21 prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av föreningens överklagande av Länsrätten i Stockholms läns dom den 10 januari 2006 i mål nr 23792-05. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt behandling. (fd I 2009-05-05, Cederlund; regeringsrådet Wennerström deltog inte i avgörandet av frågan om prövningstillstånd) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål 3056-08 där omständigheterna var likartade och utgången densamma