RÅ 2009 not 91

Sedan byggnadsnämnd beviljat bygglov i efterhand för åtgärd som nämnden genom vitesföreläggande ålagt adressaten att undanröja kunde förelagt vite inte dömas ut eftersom föreläggandet upphört att gälla i och med att bygglov meddelats.

Not 91. Överklagande av Hi3G Access AB ang. prövningstillstånd i mål om utdömande av vite. - Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun beslutade den 10 juli 2003 att förelägga Hi3G Access AB (bolaget), vid vite om 200 000 kr, att inom två månader från dagen då beslutet vann laga kraft ha undanröjt en olovligt uppförd mobilmast i form av en flaggstång. Enligt föreläggandet skulle bolaget dessutom utge samma belopp för varje period om två månader, räknat från den dag beslutet vunnit laga kraft, under vilken anläggningen stod kvar. - På ansökan av nämnden förpliktade Länsrätten i Göteborgs län, i dom den 12 oktober 2004, bolaget att utge vite med 200 000 kr för varje tvåmånadersperiod, räknat från den dag vitesbeslutet vann laga kraft, under vilken anläggningen står kvar. Bolaget överklagade domen. Kammarrätten i Göteborg beslöt den 12 januari 2005 att inte meddela prövningstillstånd i målet. - Bolaget lämnade den 24 juni 2004 in en ansökan om bygglov, i överensstämmelse med den redan uppförda masten. Efter överklaganden biföll länsrätten bolagets talan, varvid målet återförvisades till Miljö- och byggnadsnämnden som beviljade bygglov den 2 november 2006. - Bolaget överklagade kammarrättens beslut från den 12 januari 2005 och yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd i kammarrätten för prövning av frågan i sak. Bolaget framhöll att Miljö- och byggnadsnämnden avslog bolagets ansökan om bygglov men att nämnden efter överprövning av länsrätten hade bifallet ansökan. -Regeringsrätten (2009-06-01, Eliason, Wennerström, Nord, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Eftersom Miljö- och byggnadsnämnden numera har beviljat bolaget bygglov i efterhand upphör föreläggandet enligt 10 kap. 14 § tredje stycket plan- och bygglagen (1987:10) att gälla. Ett förelagt vite kan endast dömas ut, om själva föreläggandet alltjämt är gällande (se RÅ 2002 ref. 39). Med hänsyn till vad som numera framkommit finner Regeringsrätten att målet bör prövas av kammarrätten. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver det överklagade avgörandet och meddelar Hi3G Access AB prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av bolagets överklagande av Länsrätten i Göteborgs läns dom den 12 oktober 2004 i mål nr 4185-04. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt behandling. (fd I 2009-05-05, Cederlund; regeringsrådet Wennerström deltog inte i avgörandet av frågan om prövningstillstånd)