RÅ 2009 not 98

Handling som inte förvarades hos myndighet kunde inte utlämnas ut

Not 98. Överklagande av B.Å. ang. rätt att få ta del av en handling hos Försäkringskassan. - B.Å. begärde hos Kammarrätten i Jönköping att få ta del av handlingar som har skrivits under av honom och en tjänsteman på Försäkringskassan och som avsåg bilstöd m.m. - Efter det att kammarrättens administrativa fiskal hade avslagit hans begäran med hänvisning till att kammarrättens akter i de mål som rörde bilstöd förvarades hos Regeringsrätten och att kammarrätten därför inte hade möjlighet att lämna ut några handlingar från dessa akter, begärde han att frågan skulle hänskjutas till myndigheten. -Kammarrätten i Jönköping (2009-03-19, kammarrättspresidenten Rosén) yttrade: Enligt 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen görs begäran att få ta del av allmän handling hos myndighet som förvarar handlingen. - För närvarande handlägger kammarrätten mål nr 275-09 vari B.Å. har överklagat avgöranden angående livränta och tandvårdsersättning. I kammarrättens arkiv finns akterna i mål nr 3081-3081-1999, ,1766-06, 2102-2109-07, 3556-07 och 4073-07 innehållande B.Å:s överklagande av olika avgöranden. Några handlingar om en överenskommelse mellan honom och Försäkringskassan angående bilstöd m.m. finns inte i dessa akter. Kammarrätten kan inte lämna ut den av B.Å. begärda handlingen, varför hans begäran ska avslås. - B.Å. överklagade kammarrättens beslut. - Regeringsrätten (2009-06-05, Heckscher, Eliason, Nord, Lundin, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har tagit del av handlingarna i de akter som kammarrätten hade tillgång till vid tidpunkten för sitt beslut. Några sådana handlingar som B.Å:s begäran avser återfinns inte i dessa akter. Kammarrättens beslut är således riktigt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 2009-05-27, Rönström)