RÅ 2009:28

Fråga om den skattemässiga behandlingen av en goodwillpost som redovisas av det köpande företaget efter en verksamhetsavyttring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Skatterättsnämnden

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked uppgav TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) bl.a. följande. Skanova är ett helägt dotterbolag till TeliaSonera AB (TeliaSonera). Den 2 januari 2008 överlät TeliaSonera genom en verksamhetsavyttring sina koppar- och fibernät samt kanalisation till Skanova. De nämnda tillgångarna har behandlats som inventarier hos TeliaSonera. Ersättningen vid överlåtelsen var marknadsmässig. TeliaSonera fick andelar i Skanova som vederlag för den överlåtna verksamheten. De förvärvade tillgångarna redovisades hos Skanova till marknadsvärde. - I samband med förvärvet redovisades en goodwillpost hänförlig till den förvärvade verksamheten.

Skanova ställde följande frågor.

1. Kan goodwill som redovisas i samband med en verksamhetsavyttring skattemässigt klassificeras som ett inventarium som har förvärvats från någon annan, i enlighet med definitionen i 18 kap. 1 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, och därmed utgöra en avskrivningsbar tillgång?

2. Om svaret på fråga 1 är ja och Skanova inkluderar goodwillposten i det skillnadsbelopp som måste tas upp till beskattning för att få tillämpa räkenskapsenlig avskrivning enligt 38 kap. 18 § IL, utgör då goodwillposten en avskrivningsbar tillgång enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning i 18 kap. IL?

3. Om svaret på fråga 1 är nej, får räkenskapsenlig avskrivning då tillämpas för Skanovas övriga inventarietillgångar under förutsättning att bolaget tar upp skillnaden mellan dessa inventarietillgångars bokförda och skattemässiga värde till beskattning (dvs. exklusive goodwillvärdet) enligt 38 kap. 18 § IL?

Skatterättsnämnden (2008-09-25, André, ordförande, Svanberg, Dahlberg, Holgersson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) yttrade: Förhandsbesked - Fråga 1 - Bestämmelserna om värdeminskningsavdrag i 18 kap. IL är inte tillämpliga på ifrågavarande goodwill. - Fråga 3 - Skanova får tillämpa räkenskapsenlig avskrivning enligt bestämmelserna i 18 kap. IL. - Motivering - TeliaSonera överlät under år 2008 en verksamhetsgren bestående av inventarier till dotterbolaget Skanova. Överlåtelsen gjordes i form av en verksamhetsavyttring enligt 38 kap. IL. I sin redovisning tog Skanova upp de förvärvade tillgångarna till verkliga värden, vilka översteg de skattemässiga värden tillgångarna haft hos moderbolaget. Skillnaden mellan den utgivna ersättningen, vilken enligt 38 kap. 2 § andra stycket 2 måste vara marknadsmässig, och värdet på de förvärvade tillgångarna i bokföringen redovisade Skanova som goodwill. - - - Skatterättsnämnden gör följande bedömning - Fråga 1 - Regler om värdeminskningsavdrag för inventarier finns i 18 kap. IL. Utöver maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk behandlas enligt 1 § andra stycket 1 som inventarier också bl.a. goodwill. En förutsättning är dock att det rör goodwill som förvärvats från någon annan. - Frågan är om ett sådant förvärv kan anses föreligga vid en verksamhetsavyttring om någon motsvarande goodwill inte redovisats av det säljande företaget. - I praxis har frågeställningen aktualiserats i samband med en kvalificerad fusion enligt 37 kap. IL mellan ett moderbolag och ett helägt dotterbolag (RÅ 2003 ref. 47). Vid kvalificerade fusioner gäller enligt kapitlets 18 § som huvudregel att det övertagande företaget inträder i det överlåtande företagets skattemässiga situation. Moderbolaget ifråga redovisade en goodwill efter fusionen. En motsvarande post fanns inte i dotterbolagets redovisning men väl i koncernredovisningen. Regeringsrätten fann vid tillämpning av 18 kap. 1 § IL att fråga inte var om goodwill som förvärvats från någon annan. - I förevarande fall motsvaras den goodwill som det köpande företaget redovisar med anledning av verksamhetsavyttringen inte av någon goodwillpost hos det säljande företaget. - Vid verksamhetsavyttringar gäller enligt 38 kap. 14 § första stycket IL att det köpande företaget ska anses ha anskaffat andra förvärvade tillgångar än kapitaltillgångar för ett belopp som motsvarar det belopp som det säljande företaget ska ta upp enligt 10 §. Enligt 10 § första stycket gäller för andra tillgångar än kapitaltillgångar att det säljande företaget ska ta upp de skattemässiga värdena som intäkt. Det innebär att det köpande företaget i princip inträder i det säljande företagets skattemässiga situation (se prop. 1998/99:15 s. 233-234 och 290). - Skatterättsnämnden finner att förhållandena i förevarande fall är sådana att Skanova i beskattningshänseende inte kan anses ha förvärvat någon tillgång av goodwills natur. Bolaget kan därför inte behandla ifrågavarande goodwill som ett inventarium vid tillämpning av 18 kap. IL. - Fråga 2 förfaller. - Fråga 3 - Svaret på frågan följer av 38 kap. 18 § IL.

Regeringsrätten

Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Skanova överklagade också och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra svaret på fråga 1 och besvara såväl den frågan som fråga 2 med ja. Om Regeringsrätten skulle besvara fråga 1 med nej yrkade bolaget att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens svar på fråga 3. Bolaget anförde bl.a. följande. Det av Skatterättsnämnden åberopade RÅ 2003 ref. 47 får ses i ljuset av den långtgående kontinuitet som gäller enligt fusionsreglerna. Vid en verksamhetsavyttring gäller i fråga om andra tillgångar än kapitaltillgångar värdekontinuitet på så sätt att det köpande företaget får det säljande företagets skattemässiga värde som ingångsvärde. Uttalandena i förarbetena om att det köpande företaget i princip inträder i det säljande företagets skattemässiga situation markerar att kontinuiteten inte gäller i alla avseenden. Om överlåtelsen hade skett i form av en vanlig inkråmsöverlåtelse hade TeliaSonera blivit beskattad för vinst och goodwillposten hade utan tvekan ansetts som förvärvad från någon annan och därmed utgjort en avskrivningsbar inventarietillgång. Den omständigheten att överlåtelsen gjordes som en verksamhetsavyttring ändrar inte förvärvets karaktär - det är fortfarande fråga om köp av inkråmsgoodwill. Skillnaden består endast i att värdekontinuitet gäller och att överlåtelsen av goodwillposten anses ha gjorts till skattemässigt värde, dvs. till noll kr.

Regeringsrätten (2009-05-12, Sandström, Hamberg, Brickman, Knutsson, Stenman) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som Skatterättsnämnden konstaterat ska vid tillämpning av bestämmelserna om verksamhetsavyttringar det köpande företaget anses ha anskaffat andra förvärvade tillgångar än kapitaltillgångar för ett belopp som motsvarar tillgångarnas skattemässiga värde hos det säljande företaget. Den goodwill som Skanova tar upp i räkenskaperna motsvaras inte av någon goodwillpost hos TeliaSonera. Med hänsyn härtill, och då svaret på fråga 3 följer av 38 kap. 18 § IL, ska förhandsbeskedet fastställas.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2009-03-18, föredragande Hanson, målnummer 6580-08