RÅ 2009:42

Mot en allmänt hållen argumentation från Skatteverket, genom vilken verket satt i fråga den skattskyldiges påstående att han använt egen bil för sina arbetsresor, har den skattskyldige givit in en konkret utredning hänförlig till det enskilda fallet. Regeringsrätten har funnit att den sammantagna utredningen inte ger anledning att sätta påståendet i fråga. Inkomsttaxering 2006.

T.R. yrkade i sin deklaration för inkomståret 2005 avdrag för resor med egen bil från hemmet i Ystad till arbetsplatsen i Revingehed och åter, med belopp motsvarande 2 050 mils körning, varvid han uppgav att familjens totala körning under året uppgått till 2 600 mil och att han hade använt familjens egen bil samt även lånat faderns bil. - Skatteverket medgav avdrag för resor med ett belopp motsvarande utgifterna för resor med allmänna transportmedel, eftersom T.R. inte hade gjort troligt att han hade företagit resorna med egen bil.

Länsrätten i Skåne län

T.R. överklagade Skatteverkets beslut och yrkade att han skulle medges yrkat avdrag för arbetsresor med egen bil.

Skatteverket vidhöll sitt beslut.

Domskäl

Länsrätten i Skåne län (2007-09-27, ordförande Linderot) yttrade: Enligt 12 kap. 26 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, skall skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) dras av om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd från den skattskyldiges bostad att han behöver använda något transportmedel. - Av 12 kap. 27 § IL följer att utgifter för arbetsresor med egen bil skall dras av om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer och det klart framgår att den skattskyldige genom att använda sin egen bil i stället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar. - Av Skatteverkets utredning framgår att de två bilarna CNG 205 och OAA 458 under aktuell period sammanlagt har körts ca 2 600 mil, vilket innefattar såväl privat körning som resor till och från arbetet. T.R. har yrkat avdrag för arbetsresor med bil om 32 800 kr, motsvarande 2 050 mil och anfört att bilarna i stort sett endast används för resor till och från arbetet, eftersom familjen vanligtvis cyklar eller använder andra transportmedel på sin fritid. Skatteverket har å sin sida invänt att en mer trolig beräkning vore att familjen kört 1 000 - 1 500 mil privat per år. På grund av detta har han endast medgetts avdrag med 10 680 kr, motsvarande kostnaden för allmänna kommunikationer. Såvitt framgår av utredningen i målet har T.R. inte med någon tydlighet kunnat visa eller gjort sannolikt att familjens privatkörning endast har uppgått till de mil som han själv har uppgett. Vad T.R. i övrigt har anfört föranleder inte länsrätten att göra en annan bedömning än den som Skatteverket har gjort, varför överklagandet skall avslås. - Länsrätten avslår överklagandet.

kammarrätten och vidhöll sitt yrkande om avdrag för arbetsresor med 32 800 kr

T.R. överklagade länsrättens dom hos kammarrätten och vidhöll sitt yrkande om avdrag för arbetsresor med 32 800 kr. Han åberopade vad han tidigare hade anfört och tillade därutöver bl.a. följande. Han har gjort sannolikt att han har företagit de aktuella arbetsresorna med egen bil. Hans familjs livsstil är avsevärt mycket mer miljömedveten än genomsnittsfamiljens livsstil. Hans fru är också aktiv inom olika miljörörelser och brukar debattera i miljöfrågor i media. Genom att han har beskrivit sin familjs livsstil har han med tydlighet visat att den privata körningen endast uppgått till de antal mil han har angett. Han ställer sig frågande till hur han skulle kunna göra sin beskrivning mer sannolik. Om Skatteverkets bedömning får råda blir konsekvensen att han måste öka sin privata körning för att kunna göra avdrag för arbetsresor med egen bil. Skatteverkets bedömning medför att miljömedvetna familjer belastas skattemässigt för att de vill transportera sig på miljövänliga sätt.

Skatteverket ansåg att kammarrätten skulle avslå överklagandet.

Domskäl

Kammarrätten i Göteborg (2008-08-11, Rispe, Bodin, referent, Lindblad) yttrade: Vad T.R. har anfört i kammarrätten medför ingen annan bedömning än den länsrätten har gjort. - Kammarrätten avslår överklagandet.

T.R. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten.

Skatteverket bestred bifall till överklagandet.

Regeringsrätten (2009-05-18, Heckscher, Nord, Stävberg, Kindlund, Lundin) yttrade:

Bakgrund

T.R. har för aktuellt år yrkat avdrag för resor med egen bil från hemmet i Ystad till arbetsplatsen i Revingehed med 2 050 mil. Han har uppgett att familjen totala körning under året uppgått till 2 600 mil och att han använt familjens egen bil samt även lånat faderns bil. Skatteverket har med hänsyn till familjens storlek, med två vuxna och ett hemmavarande barn, uppskattat den privata körningen till 1 000 mil - 1 500 mil per år.

T.R.

T.R. anför att familjen har bil i första hand för att han ska kunna ta sig till och från sin arbetsplats. Eftersom man bor granne med en stormarknad kör man ytterst sällan och handlar. Det enda hemmavarande barnet har skola, fritidsintressen och kamrater på cykelavstånd. Sommarstugan, där familjen tillbringar huvuddelen av sin semester, ligger 2,5 kilometer från hemmet. Bilen används endast till nödvändiga transporter av saker mellan hemmet och sommarstugan och i övrigt cyklar man. De två utflugna barnen studerar på annan ort och hälsar på i föräldrahemmet, varför familjen nästan aldrig åker till dem. Hans föräldrar och svärmor bor i Ystad respektive Sjöbotrakten. Eventuella semesterresor genomförs med andra transportmedel än bil, främst till fots eller på cykel.

Skatteverket

Skatteverket anför att det saknas anledning att ifrågasätta T.R:s uppgifter om avståndet mellan bostad och arbetsplats samt antalet arbetade dagar. - Av underinstansernas domar framgår att de två bilar som T.R. hävdar att han har använt för sina arbetsresor för aktuell tid sammanlagt har körts cirka 2 600 mil. Hans avdragsyrkande innebär att bilarna för arbetsresor för motsvarande period skulle ha körts totalt cirka 2 050 mil. För övrig privat körning skulle det då återstå cirka 550 mil. Dessa 550 mil ska fördelas mellan T.R. och hans familj respektive T.R:s fader. - T.R. har som förklaring till det låga milantalet hävdat att han och hans familj är engagerade i miljöfrågor och att de har en miljövänlig livsföring som han har gett olika exempel på. Det saknas i och för sig anledning att ifrågasätta dessa uppgifter om miljöengagemang och livsföring. Av ett sådant engagemang följer dock för många, när det är praktiskt möjligt, att välja andra mer miljövänliga sätt att resa mellan bostad och arbetsplats än med egen bil, t.ex. med allmänna kommunikationer. I aktuellt fall är det praktiskt möjligt att resa med sådana kommunikationer mellan Ystad och Revingehed. Enligt T.R:s egna uppgifter finns cirka 50 personer som är bosatta i Ystad och som har sin arbetsplats i Revingehed. Det kan därför inte uteslutas att samåkning har skett. Sammantaget kan T.R. inte anses ha gjort sannolikt att han företagit resor mellan bostaden och arbetsplatsen med egen bil.

Skatteverket anför vidare att yrkande om avdrag för utgifter för resor mellan bostad och arbetsplats är mycket vanligt förekommande. För inkomståret 2005 gjorde 989 000 personer i åldern 20-64 år avdrag för sådana utgifter. För att kunna hantera och bedöma denna mängd yrkanden har Skatteverket i vissa fall använt ett i viss mån schablonmässigt synsätt på omfattningen av den enskildes övriga privata körning, dvs. all annan privat körning utöver arbetsresor. Framför allt gäller detta i de fall då den eller de bilar som den skattskyldige hävdar har använts körts i sådan omfattning att utrymmet för all annan privat körning varit väsentligt begränsat. Skatteverket har då ofta beaktat att den övriga privata körningen kan beräknas till mellan 1 000 och 1 500 mil per år. Eftersom detta är en schablonmässig uppskattning av den privata körsträckan kan självfallet avvikelser härifrån ske beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande.

Tillämplig lagtext

Enligt 12 kap. 26 § IL ska skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) dras av, om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd från den skattskyldiges bostad att han behöver använda något transportmedel. Av 27 § följer att utgifter för arbetsresor med egen bil ska dras av, om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer och det klart framgår att den skattskyldige genom att använda egen bil i stället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar.

Frågan i målet

T.R. har yrkat avdrag med 32 800 kr avseende utgifter för arbetsresor med egen bil men har medgetts avdrag med 10 680 kr, motsvarande utgifter för resor med allmänna kommunikationer. De materiella förutsättningarna för avdrag har inte satts i fråga av Skatteverket. Frågan i målet är endast om utredningen visar att T.R. företagit sina arbetsresor med egen bil.

Regeringsrättens bedömning

Skatteverket har satt i fråga att T.R. skulle ha använt bil i den utsträckning han påstått med hänvisning till att de bilar familjen disponerat i så fall inte utnyttjats i rimlig utsträckning för övrig privat körning. Verket har därvid gjort antaganden med utgångspunkt i en schablonmässig syn på vilka val en familj gör som är engagerad i miljöfrågor. Skatteverket har vidare hänvisat till att det inte kan uteslutas att samåkning skett samt att det är praktiskt möjligt att använda allmänna kommunikationsmedel.

Mot denna utredning som bygger på antaganden om hur en genomsnittsfamilj använder bil och på ett allmänt hållet påstående om möjligheten till alternativa färdsätt har T.R. gett svar som redovisar den faktiska situationen för honom och familjen. I den mån denna utredning avser omständigheter som är möjliga att visa t.ex. genom verifikationer eller annan skriftlig bevisning har sådan bevisning getts in.

Mot Skatteverkets allmänt hållna argumentation står således den skattskyldiges utredning, hänförlig till det enskilda fallet. Regeringsrätten finner att den sammantagna utredningen i målet inte ger anledning att sätta i fråga T.R:s påstående om att han använt egen bil för sina arbetsresor. Vid sådant förhållande och då övriga förutsättningar för det yrkade avdraget inte är i fråga ska överklagandet bifallas och yrkandet om avdrag på 32 800 kr godtas. T.R. har tidigare medgetts avdrag med 10 680 kr. Han är alltså berättigad till avdrag med ytterligare 22 120 kr.

Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten bifaller överklagandet och förklarar, med ändring av kammarrättens dom, att T.R. ska medges avdrag för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med 22 120 kr utöver vad som medgetts enligt Skatteverkets beslut.

Föredraget 2009-04-29, föredragande Malmgren, målnummer 6899-08