RÅ 2010 not 100

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning

Not 100. Ansökan av Handölsdalens sameby m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. överföring av medel som tillförs Samefonden. - Regeringen (Jordbruksdepartementet, 2008-12-11) beslutade att hälften av de medel som från Statens fastighetsverk årligen tillförs Samefonden skulle fr.o.m. 2009 överföras till en särskild särredovisad delfond under Samefonden och att Länsstyrelsen i Jämtlands län skulle få disponera inkomsterna under delfonden för finansiering av högst 50 procent av arrendekostnaden för vinterbete i länet. - I ansökningen om rättprövning anförde Handölsdalens sameby m.fl. bl.a. att regeringens beslut innebar att en del av Samefondens medel blev låsta med följden att samebyarna fick mindre pengar att nyttja till övriga angelägenheter som Samefonden finansierar. - Regeringsrätten (2010-11-02, Sandström, Almgren, Dexe, Hamberg, Saldén Enérus) fann att regeringens beslut inte innefattade en prövning av någon enskilds civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut och avvisade ansökningen. (mål nr 1556-09, fd 2010-09-22, Mattsson)