RÅ 2010 not 114

Beslut att inte upphäva expropriationstillstånd för utbyggnad av flygplats (avslag)

Svea hovrätt som den 15 mars 2007 med ändring av fastighetsdomstolens beslut anmälde till regeringen frågan om upphävande av expropriationstillståndet avseende ett visst markområde

Not 114. Ansökan av Ärlinghundra häradsallmänning om rättsprövning av beslut avseende anmälan om upphävande av expropriationstillstånd. - Regeringen meddelade genom beslut den 14 juli 1994 med stöd av 2 kap. 2 § expropriationslagen (1972:719) Luftfartsverket tillstånd att med äganderätt expropriera mark för utbyggnad av Stockholm-Arlanda flygplats med en tredje rullbana och därmed sammanhängande faciliteter. - Ärlinghundra häradsallmänning yrkade vid fastighetsdomstolen vid Stockholms tingsrätt att en anmälan till regeringen skulle göras om upphävande av Luftfartsverkets expropriationstillstånd avseende vissa markområden. Yrkandet ogillades av fastighetsdomstolen i beslut den 15 februari 2005. - Ärlinghundra häradsallmänning överklagade fastighetsdomstolens beslut till Svea hovrätt som den 15 mars 2007 med ändring av fastighetsdomstolens beslut anmälde till regeringen frågan om upphävande av expropriationstillståndet avseende ett visst markområde. Ärlinghundra häradsallmänning ansåg att delar av den mark som omfattas av expropriationstillståndet inte längre behövdes för det ändamål som anges i regeringens tillståndsbeslut. - Luftfartsverket uppgav att de aktuella markområdena utgör de enda lämpliga för utförande av de kompletterande anläggningar som krävs när den tredje rullbanans nyttjandegrad ökar. - Regeringen (Näringsdepartementet, 2010-03-18) : Skälen för regeringens beslut . Regeringen anser inte att förhållandena sedan expropriationstillståndet meddelades den 14 juli 1994 har ändrats på sådant sätt att förutsättningarna för tillståndet inte längre föreligger. Regeringen avslår därför yrkandet om att Luftfartsverkets expropriationstillstånd för utbyggnad av Stockholm-Arlanda flygplats med en tredje rullbana och därmed sammanhängande faciliteter ska upphävas. - Ärlinghundra häradsallmänning ansökte om rättsprövning och yrkade i första hand att regeringens beslut skulle upphävas och i andra hand att målet skulle återförvisas till regeringen. Till stöd för yrkandena anfördes bl.a. följande. Regeringens expropriationstillstånd innebar en rätt att expropriera mark för utbyggnad av flygplatsen med en tredje rullbana och därmed sammanhängande faciliteter. Med sammanhängande faciliteter avsågs sådana som erfordrades för tredje rullbanans byggande och utnyttjande. De faciliteter som ansetts tillhöra tredje rullbanan har bl.a. varit parkeringar, vägar och s.k. ATCC-anläggningar. Samtliga dessa anläggningar är färdigbyggda sedan lång tid och är belägna inom det område som nu tagits i anspråk. De områden som Ärlinghundra häradsallmänning har begärt ska återgå är områden som planlagts för annat än tredje rullbanan och därmed sammanhängande faciliteter. Områdena har planlagts för rent kommersiellt utnyttjande för att möjliggöra att området Arlanda utvecklas till ett kommersiellt centrum. Regeringens beslut strider mot de avvägningar och den proportionalitet som ska gälla till skydd för den enskildes äganderätt. - Regeringsrätten höll den 18 november 2010 muntlig förhandling i målet. - Regeringsrätten (2010-11-30, Heckscher, Almgren, Dexe, Lundin, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - - - Enligt 2 kap. 2 § expropriationslagen får expropriation ske för att bereda utrymme för anläggning som tillgodoser allmänt behov av samfärdsel, transport eller annan kommunikation. Vidare föreskrivs i 2 kap. 12 § första stycket att expropriationstillstånd inte ska meddelas, om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av expropriationen från allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den. Enligt 3 kap. 10 § första stycket ska regeringen upphäva ett expropriationstillstånd helt eller delvis, om förhållandena sedan tillståndet meddelades har ändrats så att förutsättningarna för tillståndet inte längre föreligger. - Regeringen har avslagit Ärlinghundra häradsallmännings yrkande om att expropriationstillståndet ska upphävas avseende ett visst markområde med motiveringen att förhållandena inte har ändrats på ett sådant sätt att förutsättningarna för tillståndet inte längre föreligger. - Vad Ärlinghundra häradsallmänning anfört och vad som i övrigt har kommit fram i utredningen visar inte att regeringen tillämpat den aktuella bestämmelsen på ett oriktigt sätt eller i övrigt gått utöver det utrymme för bedömning som bestämmelsen ger. Inte heller har det kommit fram att regeringen felbedömt de fakta som legat till grund för beslutet. Regeringsrätten finner alltså att regeringens beslut inte strider mot 3 kap. 10 § expropriationslagen eller mot någon annan rättsregel. Beslutet ska därför stå fast. Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. - (mål nr 3807-10, fd I 2010-11-18, Lindeberg)