RÅ 2010 not 118

Beräkning av semesterlön/semesterersättning i livränteunderlag / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Arbetsskadeförsäkring (beräkning av semesterlön/semesterersättning i livränteunderlag, prejudikatskäl)

Not 118. Överklagande av M.H. ang. prövningstillstånd i mål om arbetsskadeförsäkring. - Försäkringskassan beviljade M.H. livränta fr.o.m. den 1 april 2007 för den inkomstförlust som han hade fått till följd av en arbetsskada. Livränteunderlaget bestämdes till 361 100 kr, varvid månadslönen multiplicerats med faktorn 12,2 för att kompensera för semesterersättning enligt vad som följde av en dom från Försäkringsöverdomstolen (FÖD 1994:3). - M.H. överklagade hos Länsrätten i Norrbottens län och yrkade att livränteunderlaget skulle fastställas till 373 274 kr i enlighet med ett intyg från IF Metall i vilket semesterlönen beräknats enligt gällande kollektivavtal. Länsrätten fann i dom den 15 december 2008 att vad M.H. anfört inte utgjorde tillräckliga skäl att frångå gällande praxis och avslog överklagandet. - Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 22 oktober 2009 att inte meddela prövningstillstånd. - M.H. anförde hos Regeringsrätten att det fanns anledning att pröva om en schablon från 1981 har samma naturliga plats i ett regelverk som har förändrats på avgörande punkter. - Regeringsrätten (2010-12-07, Heckscher, Sandström, Lundin) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och att omedelbart avgöra frågan om prövningstillstånd i kammarrätten. - Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - En försäkrad som har drabbats av en arbetsskada har rätt till livränta under vissa förutsättningar (4 kap. 1 § första stycket lagen /1976:380/ om arbetsskadeförsäkring, LAF). Livräntan beräknas på den försäkrades livränteunderlag (4 kap. 2 §). Detta utgörs i första hand av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst enligt 3 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL (4 kap. 5 §). I 3 kap. 2 § AFL föreskrivs fr.o.m. år 1997 en viss begränsning i fråga om hur man beaktar semesterlön och semesterersättning vid beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten. Denna begränsning gäller dock inte vid beräkning av livränteunderlaget (4 kap. 5 § andra stycket). - Försäkringsöverdomstolen har i ett avgörande (FÖD 1994:3) ansett att livränteunderlaget vid tillämpning av 4 kap. 5 § LAF ska beräknas på lönen för månad multiplicerad med faktorn 12,2. Domstolen fann inte skäl att vid tillämpning av bestämmelserna om livränteunderlag enligt LAF frångå det ställningstagande i fråga om inkomstberäkningen av semesterlön som skett i ett tidigare refererat avgörande (FÖD 1981:24) om fastställande av sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL. En ny överenskommelse mellan SAF och PTK om bl.a. pensionsmedförande lön och sjuklön, varvid faktorn 12,16 höjts till 12,20, ledde dock till att Försäkringsöverdomstolen ändrade livränteunderlaget med hänsyn tagen till den högre faktorn. - Målet gäller frågan om den semesterlön/semesterersättning som ingår i livränteunderlag enligt 4 kap. 5 § LAF ska beräknas med hjälp av den av Försäkringsöverdomstolen fastställda schablonen, trots att den försäkrade enligt kollektivavtal skulle ha haft rätt till ett högre belopp. Med hänsyn till att det har gått lång tid sedan Försäkringsöverdomstolens avgörande år 1994 och till att lagstiftningen om sjukpenninggrundande inkomst och arbetsskadelivränta har ändrats sedan dess anser Regeringsrätten att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Därför ska prövningstillstånd i kammarrätten meddelas enligt 34 a § andra stycket 1 FPL. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar M.H. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Sundsvall av hans överklagande av Länsrätten i Norrbottens läns dom den 15 december 2008. (mål nr 7182-09, fd 2010-11-09, Wenneberg) Samma dag och med samma skäl beviljade Regeringsrätten i mål nr 7183-09 och 7184-09 G.E. och P.R. prövningstillstånd i Kammarrätten i Sundsvall.