RÅ 2010 not 121

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Beslut i fråga om ersättning till sameby för intrång i renskötselrätt / Samebys ansökan om rättprövning av beslut i fråga om ersättning för intrång i renskötselrätt avvisades

Not 121. Ansökan av Talma sameby om rättsprövning av att beslut ang. ersättning för intrång i renskötselrätt. - Regeringen (Utbildningsdepartementet, 2008-06-18) beslutade att viss ersättning skulle utgå till bl.a. Talma sameby för skador och olägenheter med anledning av verksamheten vid Esrange. - Samebyn ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja regeringens beslut och medge ersättning i enlighet med vad samebyn begärt eller, i andra hand, återförvisa ärendet till regeringen. - Regeringsrätten (2010-12-09, Eliason, Knutsson, Jermsten, Ståhl, Nymansson) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - - - Av utredningen i ärendet framgår att beloppet är en ersättning för den skada som orsakats samebyarna för intrång i renskötselrätten (se 1 § rennäringslagen /1971:437/) med anledning av att staten medgivit att mark som omfattas av denna rätt används även för annan verksamhet. Det är alltså fråga om ett rättsförhållande mellan markägaren å ena sidan och innehavaren av en särskild rätt till marken å andra sidan. Frågan om vilken ersättning som ska utgå om parterna i ett sådant rättsförhållande inte kan enas kan endast avgöras av allmän domstol. Regeringens beslut innebär således inte någon prövning av en enskilds civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Ansökan ska därför avvisas. - - - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten avvisar ansökningen. (mål nr 2591-10, fd 2010-11-17, Borlid)