RÅ 2010 not 123

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Personlig assistans (bristfälligheter i länsrättens bedömning och bristfällig handläggning i kammarrätten, ändringsskäl och synnerliga skäl)

Not 123. Överklagande av A ang. personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Länsrätten i Stockholms län avslog i dom den 8 juni 2009 A:s överklagande av Omvårdnadsförvaltningen i Solna kommuns beslut att inte bevilja honom personlig assistans enligt assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Länsrätten ansåg att A inte tillhörde den personkrets som omfattas av 1 § 3 LSS. A överklagade domen och begärde anstånd med att komma in med utvecklandet av grunderna. Kammarrätten i Stockholm beviljade honom anstånd till den 4 september. Den 3 september kom A in med en skrivelse där han utvecklade sina grunder. I skrivelsen uppgav han att han inom kort skulle komma in med ett läkarintyg för att styrka förhållandet att han med stigande ålder kommer att få onormalt stora svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Läkarintyget utfärdades den 22 september. Dessförinnan hade kammarrätten den 16 september 2009 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. - A yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd samt upphäva kammarrättens beslut och meddela honom tillstånd till prövning i kammarrätten. Han anförde bl.a. följande. Länsrätten har vid sin bedömning av om han tillhör personkretsen som omfattas av 1 § 3 LSS fäst avseende vid det ansvar som alla vårdnadshavare har för sina barn enligt föräldrabalken. Länsrätten har i detta avseende delvis hänvisat till förarbetena till LSS, trots att det där inte framkommer att föräldraansvaret ska beaktas vid personkretsbedömningen. De omständigheter som enligt förarbetena är av relevans vid bedömningen av om barn omfattas av personkretsen har länsrätten underlåtit att beakta. Det är således uppenbart att länsrätten inte genomfört en prövning i enlighet med bakomliggande förarbeten. Redan på denna grund borde det ha stått klart för kammarrätten att anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit och att grund för prövningstillstånd således förelegat. I överklagandet till kammarrätten angav han att han inom kort skulle komma in med ett läkarintyg som avsåg att styrka att han med stigande ålder kommer att få onormalt stora svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Kammarrätten har helt bortsett från att invänta detta intyg och konstaterat att skäl att meddela prövningstillstånd inte förelegat. Intyget den 22 september 2009 utfärdades av hans läkare, en specialistläkare inom neuropediatrisk dagvård vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Intyget, som bifogats överklagandet till Regeringsrätten, utgjorde en viktig del av utredningsunderlaget. Av intyget framgår att läkaren gör bedömningen att han redan vid tidpunkten för ansökan hade ett omfattande hjälpbehov som går utöver vad som är normalt för barn i samma ålder, dels konstaterar att hjälpbehovet kommer att öka med åldern. Därutöver gör läkaren, utifrån ett medicinskt perspektiv, bedömningen att han tillhör personkretsen i LSS. Intyget påvisar således än mer att länsrättens dom, utöver det felaktiga beaktandet av föräldraansvaret, uppvisar bristfälligheter. - Regeringsrätten (2010-12-15, Billum, Knutsson, Nymansson) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (1), anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten (tidigare länsrätten) kommit (2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (3). - A har i kammarrätten ansökt om prövningstillstånd bl.a. på den grunden att det föreligger anledning till ändring i det slut vartill länsrätten kommit i målet. - Frågan i målet i underinstanserna är om A kan ha rätt till personlig assistans på grund av att han omfattas av personkretsen i 1 § 3 LSS. Länsrätten har vid sin bedömning haft tillgång till en omfattande dokumentation avseende A:s funktionshinder, hans svårigheter i den dagliga livsföringen och hans behov av stöd och service. Redan mot bakgrund av denna utredning borde det för kammarrätten ha framstått som osäkert om länsrätten i sin dom kommit till ett riktigt slut. Sedan kammarrätten avgjort målet kompletterade A utredningen med ett läkarintyg som ger ytterligare stöd för hans talan. Han hade redan i sitt överklagande till kammarrätten uppgett att han avsåg att ge in och åberopa ett nytt intyg men kammarrätten avgjorde målet utan att invänta detta. Regeringsrätten finner mot denna bakgrund att A bör meddelas prövningstillstånd i kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar A prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrätten i Stockholms läns dom den 8 juni 2009. (mål nr 6399-09, fd 2010-12-07, Borgstedt)