RÅ 2010 not 124

Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Denne inte själv överklagat förvaltningsrätts dom och domen inte ändrats av kammarrätten

Not 124. Överklagande av A i mål ang. vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. - Förvaltningsrätten i Göteborg biföll socialnämndens ansökan om att A:s dotter skulle beredas vård enligt 2 § och 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Genom dom den 29 september 2010 biföll Kammarrätten i Göteborg delvis dotterns överklagande av förvaltningsrättens dom. - A yrkade hos Regeringsrätten att socialnämndens ansökan om vård skulle avslås. - Regeringsrätten (2010-12-15, Billum) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Av 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att en förvaltningsdomstols beslut får överklagas av den som avgörandet angår, om det gått honom emot. - A har inte överklagat förvaltningsrättens dom. Kammarrättens dom, som innebär att förvaltningsrättens dom inte ändras såvitt gäller vård av dottern enligt 1 § andra stycket och 2 § LVU, kan vid sådant förhållande inte anses ha gått honom emot. A har därför enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen inte rätt att föra talan mot kammarrättens dom (jfr RÅ 2010 ref. 24 m.fl.). - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten avvisar överklagandet. (mål nr 6350-10, fd 2010-12-13, Noring)