RÅ 2010 not 125

Klagande som enligt egen uppgift inte fått del av en fullföljdshänvisning, som enligt det överklagade beslutet fogats till detta, ansågs ha haft tid att själv ta reda på när tiden för överklagande gick ut (avslag)

Not 125. Ansökan av O2 Vindkompaniet AB om återställande av försutten tid. - O2 Vindkompaniet AB ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut fattat av Tranportstyrelsen den 17 juni 2009, delgivet bolaget två dagar senare, om undantag avseende utformning av hinderljus på vindkraftverk. - Regeringsrätten (2010-12-16, Billum, Kindlund, Knutsson, Ståhl, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. Transportstyrelsen fattade det aktuella beslutet den 17 juni 2009. Beslutet delgavs bolaget den 19 juni 2009. Den treveckorsfrist som gäller för överklagande i denna typ av ärenden löpte ut den 10 juli 2009. I Transportstyrelsens beslut fanns under rubriken ”Hur man överklagar” angivet följande. Ni kan överklaga detta beslut, se bilaga. Bolaget gör gällande att bilagan saknades. Den 9 juli 2009 kontaktade bolaget Transportstyrelsen och fick information om hur beslutet skulle överklagas. Bolagets överklagande kom in till Transportstyrelsen den 13 juli 2009. Transportstyrelsen avvisade i beslut den 15 juli 2009 bolagets överklagande som för sent inkommet. Det beslutet överklagade bolaget till regeringen som avslog överklagandet. I ett yttrande till regeringen i det ärendet bedömde Transportstyrelsen att det inte är sannolikt att fullföljdshänvisningen inte fanns bifogad beslutet, eftersom en bilaga med information om hur man överklagar regelmässigt bifogas ett överklagbart beslut av Transportstyrelsens luftfartsavdelning. -Regeringsrätten gör följande bedömning. - Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Av Transportstyrelsens beslut framgår att beslutet går att överklaga enligt närmare instruktioner i en bilaga som skulle vara fogad till beslutet. Bolaget har gjort gällande att bilagan saknades. Under sådana omständigheter är det naturligt att parten själv försöker ta reda på vad som gäller (jfr NJA 1997 s. 739), vilket bolaget gjorde först den 9 juli 2009. Bolaget har således haft god tid på sig att innan överklagandetiden löpte ut den 10 juli 2009 efterfråga den saknade bilagan. - Vid sådant förhållande kan bolaget inte anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att överklaga i rätt tid. Ansökan ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten avslår ansökan om återställande av försutten tid. (mål nr 623-10, fd 2010-12-01, Jonsson)