RÅ 2010 not 126

Återkallelse av överklaganden av kammarrättes dom i mål om arbetslöshetsersättning hade grundats på felaktiga uppgifter från arbetslöshetskassan (bifall) / Återkallelse av överklaganden av kammarrättes dom i mål om arbetslöshetsersättning hade grundats på felaktiga uppgifter från arbetslöshetskassan (resningsärende, bifall)

Not 126. Ansökan av E.A. om resning i mål ang. arbetslöshetsersättning. - Kammarrätten i Stockholm prövade i dom den 8 mars 2010 (mål nr 5581-09 och 5582-09) E.A:s rätt till arbetslöshetsersättning samt Småföretagarnas arbetslöshetskassas återkrav av utbetald ersättning. E.A. överklagade kammarrättens dom men återkallade överklagandena. Regeringsrätten beslutade den l juli 2010 att avskriva målen (mål nr 2970-10 och 2971-10). - E.A. ansökte om resning i Regeringsrättens mål och anförde bl.a. följande. Orsaken till att han återkallade sina överklaganden var att arbetslöshetskassan skriftligen hade meddelat att ärendet var avslutat och att kassan inte längre hade något krav på honom. Detta bekräftades också per telefon. Han återkallade därför överklagandena och målen avskrevs. Arbetslöshetskassan har därefter uppgett att det tidigare beskedet var ett misstag och han krävs nu på det aktuella beloppet. Eftersom återkallelsen skett på felaktiga grunder önskar han resning i målen. - Regeringsrätten (2010-12-17, Almgren, Hamberg, Lundin) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - Frågan om resning . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av utredningen i målet framgår att E.A. återkallat överklagandena i mål nr 2970-10 och 2971-10 angående arbetslöshetsersättning på grund av felaktig information från Småföretagarnas arbetslöshetskassa. Skäl för resning i målen föreligger därför. - Frågan om prövningstillstånd i målen om arbetslöshetsersättning . För att Regeringsrätten ska pröva ett överklagande i mål av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen. Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, som att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Bestämmelserna om prövningstillstånd finns i 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen. - Regeringsrätten finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten beviljar resning i sina mål nr 2970-10 och 2971-10. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. (5454-5455-10, fd 2010-12-07, Wenneberg)