RÅ 2010 not 128

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Knäbesvär uppkommit genom skadlig inverkan i arbetet (ändringsskäl) / Arbetsskadeförsäkring (fråga om knäbesvär uppkommit genom skadlig inverkan i arbetet, ändringsskäl)

Not 128. Överklagande av N.D. ang. prövningstillstånd i mål om arbetsskadeförsäkring. - Försäkringskassan beslutade att inte bevilja N.D. livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF. Försäkringskassans bedömning var att N.D:s knäbesvär torde bero på åldersförändringar. N.D. överklagade beslutet men Länsrätten i Södermanlands län avslog överklagandet i dom den 24 november 2009. I samband med att hon överklagade länsrättens dom gav N.D. in ny medicinsk utredning i form av läkarintyg från överläkare Peter Thuresson (daterat den 8 februari 2010) och läkarutlåtande från dr Sven Jönhagen (daterat den 20 december 2009). Kammarrätten beslutade den 2 mars 2010 att inte meddela prövningstillstånd. - N.D. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja henne prövningstillstånd i kammarrätten. - Regeringsrätten (2010-12-20, Hamberg, Lundin, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och att omedelbart avgöra frågan om prövningstillstånd i kammarrätten. - Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Försäkringskassan och länsrätten grundade sin bedömning att N.D:s knäbesvär inte kunde godkännas som en arbetsskada på en uppgift i en operationsberättelse från den 9 maj 2005 enligt vilken N.D. hade artros (degenerativa ledförändringar) i sitt högra knä. Överläkare Peter Thuresson som var närvarande vid den aktuella operationen men som inte själv skrev operationsberättelsen har i intyg den 23 november 2005 respektive den 28 december 2006 uttryckt som sin uppfattning att knäskadan var av traumatisk natur. I intyget daterat den 8 februari 2010 utvecklar överläkare Thuresson närmare orsaken till sin uppfattning. Specialisten i ortopedi, dr Sven Jönhagen, gör i utlåtandet den 20 december 2009 bedömningen att övervägande skäl talar för att knäskadan uppkommit traumatiskt. - Med hänsyn till den nya medicinska utredning som ingetts i kammarrätten måste det betraktas som osäkert om länsrättens bedömning var riktig. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd i målet enligt 34 a § andra stycket 2 FPL. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar N.D. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrätten i Södermanlands läns dom den 24 november 2009. (mål nr 1971-10, fd 2010-12-07, Rönström)