RÅ 2010 not 129

Beskattningstidpunkt för aktier och teckningsoptioner som vid förvärvet var förenade med vissa förfoganderättsinskränkningar (förhandsbesked)

Not 129. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - A och andra ledande befattningshavare i X-gruppen förvärvade aktier i X och teckningsoptioner utgivna av X, aktierna enligt uppgift till marknadspris och teckningsoptionerna till ett pris som beräknats enligt Black & Scholes-modellen. - För förvärven gällde ett antal villkor enligt aktieägaravtal. Instrumenten var fritt överlåtbara, dock med flera förbehåll. Bl.a. uppställdes villkor om s.k. Drag Along och Tag Along. Om aktieägaren begått ett väsentligt avtalsbrott var han skyldig att hembjuda instrumenten till huvudaktieägaren till det lägsta av "Cost, Equity Book Value and Fair Value", dvs. han gick miste om hela värdestegringen om de skulle ha stigit i värde. Med väsentligt avtalsbrott avsågs bl.a. att saklig grund för uppsägning av aktieägaren förelåg, att han avslutade sin anställning inom tre år efter avtalsdagen, att han idkade konkurrerande verksamhet eller på annat sätt var illojal eller att han dömts till fängelse. En aktieägare var i vissa andra fall skyldig att till "Fair Value" sälja tillbaka instrumenten, exempelvis om han försatts i konkurs, blev insolvent eller slutade sin anställning (efter treårsperioden). Det gällde dock ej vid död eller långvarig sjukdom och liknande eller avtalsenlig pensionering. Aktieägarens aktier och teckningsoptioner var pantsatta hos huvudaktieägaren som säkerhet för förpliktelserna enligt aktieägaravtalet. Han kunde dock pantsätta hos bank för egen finansiering. Bolagsordningen för X innehöll en rad förköps- och hembudsregler för aktierna. Dessa angavs gälla mutatis mutandis även för teckningsoptionerna. - A ställde ett antal frågor med anledning av förvärven. A och Skatteverket var ense om att A skulle anses ha förvärvat aktierna och teckningsoptionerna vid avtalstidpunkten. - Skatterättsnämnden (2010-06-18, André, Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked . A ska anses ha förvärvat aktierna och teckningsoptionerna vid den tidpunkt när han ingick avtal härom. Under förutsättning att förvärvspriset inte understeg marknadsvärdet ska beskattning enligt 10 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, inte ske. - Motivering . Praxis ger stöd för att A ska anses ha förvärvat aktierna i X vid den tidpunkt då han ingick avtal härom (RÅ 2009 not. 206). Enligt Skatterättsnämndens uppfattning saknas anledning att göra en annan bedömning när det gäller de av X utfärdade teckningsoptionerna. - Av 10 kap. 11 § första stycket IL, den s.k. värdepappersregeln, följer att förmånsbeskattning vid förvärv av värdepapper på grund av tjänst aktualiseras endast om förvärvet sker till ett pris som understiger marknadsvärdet. - Skattverket överklagade och yrkade att förhandsbeskedet skulle fastställas; enligt verket var det vad gäller såväl aktierna som teckningsoptionerna fråga om förvärv av värdepapper. - A ansåg också att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2010-12-21, Sandström, Dexe, Lundin, Brickman, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (mål nr 4389-10, fd 2010-12-01, Idarsson)