RÅ 2010 not 131

Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Denne inte själv överklagat länsrättens dom och kammarrättens avgörande, i förhållande till den av kammarrätten prövade domen, inte var till klagandens nackdel

Not 131. Överklagande av G.K. i mål. ang. anslutningsavgift enligt ellagen. - Enligt beslut av Energimarknadsinspektionen vid Statens energimyndighet (EMI) skulle G.K. i anslutningsavgift för sin fastighet inte betala mer än 51 956 kr exklusive mervärdesskatt jämfört med av Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) offererade 216 000 kr exkl. mervärdesskatt. På talan av Vattenfall fann Länsrätten i Södermanlands län i dom den 28 oktober 2008 att den av Vattenfall offererade avgiften var skälig. EMI överklagade och yrkade att avgiften skulle bestämmas till högst 155 388 kr exkl. mervärdesskatt. Efter att ha konstaterat att prövningen kunde ske endast i intervallet 155 388 kr till 216 000 kr exkl. mervärdesskatt förpliktade Kammarrätten i Stockholm i dom den 29 april 2010 Vattenfall att debitera högst det lägre beloppet (155 388 kr exkl. mervärdesskatt). - G.K. överklagade kammarrättens dom och yrkade att EMI:s beslut skulle fastställas. - Regeringsrätten (2010-12-22, Jermsten) : Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att ett avgörande av kammarrätt får överklagas av den som det angår, om avgörandet har gått honom emot. - Länsrättens dom överklagades inte av G.K. utan endast av EMI. I förhållande till länsrättens avgörande har kammarrättens dom inte gått G.K. emot. Med hänsyn härtill har han inte rätt att överklaga kammarrättens dom. G.K:s överklagande hos Regeringsrätten ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten avvisar G.K:s överklagande. (mål nr 3014-10, fd 2010-12-20, Axelsson)