RÅ 2010 not 132

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Allmän kameraövervakning (fråga om kamerautrustningens faktiska kapacitet eller dess programmering skulle ligga till grund för bedömningen av möjligheterna till personövervakning, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde om kamerautrustningens faktiska kapacitet eller dess programmering skulle ligga till grund för bedömningen av möjligheterna till personövervakning (prejudikatskäl)

Not 132. Överklagande av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) i mål ang. tillstånd till allmän kameraövervakning. - Länsstyrelsen i Stockholms län avslog i ett beslut den 14 november 2008 en ansökan från SISAB om tillstånd till allmän kameraövervakning enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning, LAK, vid Lillholmsskolan i Stockholm. Länsstyrelsen fann att SISAB inte hade visat att behovet av övervakning vägde över det integritetsintresse som gjorde sig gällande. SISAB överklagade länsstyrelsens beslut till Länsrätten i Stockholms län och yrkade i första hand att beslutet skulle upphävas med anledning av att tillstånd till kameraövervakningen inte erfordrades. I andra hand yrkade SISAB att tillstånd skulle medges i enlighet med ansökan. Länsrätten biföll i en dom den 18 juni 2009 (mål nr 25155-08) SISAB:s överklagande och upphävde länsstyrelsens beslut. Som motivering angavs att den aktuella övervakningsutrustningen inte var tillståndspliktig då utrustningen - på grund av att den maskningsfunktion som fanns i den medförde att identifiering av personer inte var möjlig - inte kunde användas för personövervakning. Länsstyrelsen överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm som i beslut den 13 oktober 2009 inte meddelade prövningstillstånd. - Länsstyrelsen överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut och bevilja den prövningstillstånd i kammarrätten. Länsstyrelsen anförde bl.a. följande. Övervakningsutrustningen är tillståndspliktig eftersom realtidsbilder inledningsvis tas upp och den till sin kapacitet kan användas för personövervakning. Den behandling av upptagna bildsekvenser som sker i mjukvarusystemet efter det att bildupptagning har skett påverkar endast behovet av övervakning i förhållande till integritetsaspekterna. Den centrala frågan i målet är således om en övervakningsutrustnings möjlighet till personövervakning bör avgöras med utgångspunkt i utrustningens faktiska kapacitet eller i hur utrustningen slutligen programmeras/ställs in. Såvitt länsstyrelsen känner till har denna fråga inte tidigare varit föremål för Regeringsrättens prövning. - SISAB bestred bifall till överklagandet och uppgav bl.a. följande. Den teknik som ska användas benämns SchoolGuard. Tekniken kan anpassas efter beställarens behov. SISAB har valt att registrera rörelser med digital maskning utan möjlighet att identifiera enskilda personer samt att successivt utplåna bildmaterialet. Några ljudupptagningar förekommer inte. Tekniken är vidare programmerad så att bevakningen hanteras utan möjlighet till mänsklig påverkan. Kamerorna skyddas dessutom genom en extra hög säkerhetsnivå. Varken obehöriga eller ens beställaren, SISAB, har möjlighet att ändra inställningar och inspelning i kamerorna. Kamerorna är därför närmast att jämföra med rörelsedetektorer, vilka inte omfattas av lagens definition av övervakningsutrustning. - Regeringsrätten (2010-12-28, Heckscher, Dexe, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska prövningstillstånd meddelas i kammarrätten om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Enligt 2 § LAK avses med övervakningsutrustning bl.a. TV-kameror, andra optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar som är uppsatta så att de, utan att manövreras på platsen, kan användas för personövervakning och separata tekniska anordningar för att behandla eller bevara bilder som tas upp av sådana utrustningar. - Av äldre lagförarbeten framgår att det för att en utrustning ska anses kunna användas för personövervakning ska vara möjligt att identifiera en person genom de bilder som utrustningen producerar och att man vid denna bedömning ska utgå från de för utrustningen mest gynnsamma förhållandena (prop. 1989/90:119 s. 40). - Målet rör i sak om den aktuella kamerautrustningen är en sådan övervakningsutrustning som faller in under definitionen i 2 § LAK. Frågan är då om bedömningen av om utrustningen kan användas för personövervakning ska göras utifrån det bildmaterial som utrustningen genererar före det att avidentifiering har skett eller det material som finns först därefter. Något vägledande avgörande beträffande denna fråga finns inte. Det är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att länsstyrelsens överklagande prövas av högre rätt. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Länsstyrelsen i Stockholms län prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av länsstyrelsens överklagande av Länsrätten i Stockholms läns dom den 18 juni 2009 i mål nr 25155-08. - (mål nr 6895-09, fd I 2010-12-21, Axelsson)