Upphävd författning

Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1998-04-02
Ändring införd
SFS 1998:150 i lydelse enligt SFS 2010:1047
Ikraft
1998-07-01
Upphäver
Lag (1990:484) om övervakningskameror m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag finns bestämmelser om användning av övervakningsutrustning (allmän kameraövervakning). Allmän kameraövervakning ska ske med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet.

[S2]I fråga om hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål gäller bestämmelserna om hemlig kameraövervakning i 27 kap.rättegångsbalken och lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott. Lag (2008:857).

Prop. 2007/08:163: Ändringarna i paragrafens andra stycke är en följd av att den föreslagna nya lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott föreslås ersätta 1952 års tvångsmedelslag och att regleringen om hemlig kameraövervakning föreslås överföras från lagen om hemlig kameraövervakning till rättegångsbalken.

 • HFD 2011:2:Tillstånd till allmän kameraövervakning har medgetts för s.k. bildporttelefoner vid entréer till flerfamiljshus.

2 §  Med övervakningsutrustning avses i denna lag

 1. TV-kameror, andra optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar som är uppsatta så att de, utan att manövreras på platsen, kan användas för personövervakning och separata tekniska anordningar för att behandla eller bevara bilder som tas upp av sådana utrustningar (övervakningskameror) samt
 2. separata tekniska anordningar för avlyssning eller upptagning av ljud som i samband med användning av övervakningskamera används för personövervakning (övrig övervakningsutrustning).

 • RÅ 2010 not 132:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Allmän kameraövervakning (fråga om kamerautrustningens faktiska kapacitet eller dess programmering skulle ligga till grund för bedömningen av möjligheterna till personövervakning, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde om kamerautrustningens faktiska kapacitet eller dess programmering skulle ligga till grund för bedömningen av möjligheterna till personövervakning (prejudikatskäl)
 • RÅ 2000:52:Fråga om tillstånd till kameraövervakning i taxibil.
 • RÅ 2010:35:Bildporttelefon vid entrén till ett flerfamiljshus har ansetts tillståndspliktig enligt lagen om allmän kameraövervakning.

Upplysningsplikt

3 §  Upplysning om allmän kameraövervakning skall lämnas genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt. Om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid övervakningen skall särskild upplysning lämnas om detta.

[S2]Upplysningsplikten enligt första stycket inträder när övervakningsutrustningen sätts upp.

4 §  Upplysning enligt 3 § behöver inte lämnas

 1. om allmän kameraövervakning sker för att skydda en byggnad, en annan anläggning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1–4 eller 6 § första stycket skyddslagen (2010:305) har förklarats utgöra skyddsobjekt, eller
 2. vid allmän kameraövervakning som en polismyndighet utför vid automatisk hastighetsövervakning.

[S2]Första stycket 1 gäller inte för en byggnad, en annan anläggning eller ett område som används eller är avsedd för fredstida krishantering enligt 4 § 4 skyddslagen.

[S3]Om det finns synnerliga skäl får undantag från upplysningsplikten i övrigt medges av länsstyrelsen. En ansökan om undantag ska vara skriftlig. I sådana ärenden tillämpas, om övervakningsutrustningen ska kunna riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde, 16 § andra stycket och 18 §. Länsstyrelsen ska i sitt beslut om undantag meddela de villkor som behövs.

[S4]Vad som sägs om undantag från upplysningsplikten i första och tredje styckena gäller inte avlyssning eller upptagning av ljud. Lag (2010:310).

Tillstånd

5 §  Tillstånd till allmän kameraövervakning krävs för att en övervakningskamera skall få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Tillstånd behövs dock inte i fall som avses i 7-10 §§.

[S2]Under de förutsättningar som anges i 11 och 12 §§ är allmän kameraövervakning tillåten efter enbart anmälan.

 • RÅ 2004:44:Tillstånd har medgivits till sådan kameraövervakning av väntrum på ett sjukhus akutmottagning som handhas av sjukvårdspersonalen och som inte innefattat inspelning av bilder och upptagning av ljud.
 • RÅ 2009:10:Tillstånd till kameraövervakning i en kyrka, i syfte att underlätta vaktmästarens arbete i samband med gudstjänst, har inte medgivits.
 • RÅ 2009:9:Tillstånd har ansetts kunna medges till allmän kameraövervakning av gränspassager, med rätt att spela in och under viss tid bevara bilder, i syfte att förebygga brott.
 • RÅ 2000:61:Vid den intresseavvägning som enligt 6 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning skall göras mellan övervakningsintresset och den enskildes intresse av att inte bli övervakad har övervakningsintresset ansetts väga över kvälls- och nattetid beträffande ett torg (I) och en genomgångsväg i en park (II) med hänsyn till den omfattande våldsbrottslighet som förekommit på platserna och som fortsatt trots andra brottsförebyggande åtgärder.
 • RÅ 2000:52:Fråga om tillstånd till kameraövervakning i taxibil.
 • RÅ 2010:35:Bildporttelefon vid entrén till ett flerfamiljshus har ansetts tillståndspliktig enligt lagen om allmän kameraövervakning.

6 §  Tillstånd till allmän kameraövervakning skall meddelas om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömningen av intresset av allmän kameraövervakning skall särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål. Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad skall särskilt beaktas hur övervakningen skall utföras och vilket område som skall övervakas.

 • RÅ 2010:22:Tillstånd till allmän kameraövervakning avseende gator och torg (I - III).
 • RÅ 2005:18:Tillstånd har medgivits att vid in- och utpassering i en kyrka använda övervakningskamera som inte innefattat inspelning av bilder eller upptagning av ljud.
 • RÅ 2004:44:Tillstånd har medgivits till sådan kameraövervakning av väntrum på ett sjukhus akutmottagning som handhas av sjukvårdspersonalen och som inte innefattat inspelning av bilder och upptagning av ljud.
 • HFD 2011:2:Tillstånd till allmän kameraövervakning har medgetts för s.k. bildporttelefoner vid entréer till flerfamiljshus.
 • RÅ 2010 not 15:Kameraövervakning tilläts inte av Hamntorget i Helsingborg
 • RÅ 2001:39:Tillstånd har medgivits att i ett parkeringshus i centrala Stockholm använda övervakningskamera för inspelning och bevarande av bilder.
 • RÅ 2003:7:Tillstånd har medgivits att i ett museum som ställer ut stöldbegärliga och oersättliga föremål använda övervakningskamera för att spela in och under viss tid bevara bilder.
 • RÅ 2009:10:Tillstånd till kameraövervakning i en kyrka, i syfte att underlätta vaktmästarens arbete i samband med gudstjänst, har inte medgivits.
 • RÅ 2009:9:Tillstånd har ansetts kunna medges till allmän kameraövervakning av gränspassager, med rätt att spela in och under viss tid bevara bilder, i syfte att förebygga brott.
 • RÅ 2000:61:Vid den intresseavvägning som enligt 6 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning skall göras mellan övervakningsintresset och den enskildes intresse av att inte bli övervakad har övervakningsintresset ansetts väga över kvälls- och nattetid beträffande ett torg (I) och en genomgångsväg i en park (II) med hänsyn till den omfattande våldsbrottslighet som förekommit på platserna och som fortsatt trots andra brottsförebyggande åtgärder.
 • RÅ 2000:52:Fråga om tillstånd till kameraövervakning i taxibil.
 • RÅ 2010 not 14:Tillstånd till kameraövervakning gavs till Vägverket för rastplats vid E 6

Undantag från tillståndsplikten

7 §  Tillstånd krävs inte för allmän kameraövervakning

 1. när övervakningen sker med en övervakningskamera som av trafiksäkerhetsskäl eller för säkerheten i arbetsmiljön är uppsatt på fordon, maskin eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller användaren,
 2. vid övervakning som utförs av Trafikverket
  1. vid vägtrafikövervakning eller
  2. vid en sådan betalstation som avses i bilagan till lagen (2004:629) om trängselskatt och sker för att samla in endast sådana uppgifter som behövs för att beslut om trängselskatt enligt lagen ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan skatt betalas,
 3. vid sådan trafikövervakning i en vägtunnel som avses i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och som utförs av någon annan tunnelhållare än Trafikverket eller
 4. när övervakningen sker i sådana fall som avses i 4 § första stycket. Lag (2010:98).

Prop. 2009/10:59: I punkten 2 ändras förutom myndighetsnamnet ordet ”trafikövervakning”, till ”vägtrafikövervakning”. Genom sistnämnda ändring avgränsas bestämmelsens tillämpningsområde till sådan övervakning av trafiken på väg som i dag är undantagen från tillståndsplikt. Någon materiell ändring av bestämmelsen är således inte avsedd.

Ändringen av myndighetsnamnet i punkten 3 är en konsekvens av ändringen i punkten 2.

Paragrafen har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2009/10:59#S5-5" ...

Prop. 2003/04:145: I paragrafen anges de fall av allmän kameraövervakning för vilka tillstånd inte krävs. Genom tillägget i andra punkten undantas från kravet på tillstånd även den övervakning som utförs av Vägverket för att samla in endast sådana uppgifter som behövs för att beslut om trängselskatt enligt lagen om trängselskatt skall kunna fattas och för att kontrollera att sådan skatt betalas. Den övervakning som bedrivs utan krav på tillstånd får inte ske i något annat än det i paragrafen angivna syftet. Övervakningen ...

7 a §  Tillstånd krävs inte för allmän kameraövervakning i ett kasino enligt kasinolagen (1999:355), om övervakningen har till syfte att förebygga eller avslöja brott eller lösa tvister om spel mellan spelare och den som anordnar spelet.

[S2]Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan tillstånd. Lag (1999:359).

8 §  En polismyndighet eller den som är räddningsledare enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får bedriva allmän kameraövervakning utan tillstånd, om övervakningen är av vikt för att avvärja en hotande olyckshändelse eller för att begränsa verkningarna av en inträffad olyckshändelse. Lag (2003:788).

9 §  En polismyndighet får bedriva allmän kameraövervakning utan tillstånd, om det av särskild anledning finns risk för att allvarlig brottslighet som innebär fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom kommer att utövas på en viss plats och syftet med övervakningen är att förebygga eller förhindra brott.

10 §  Allmän kameraövervakning enligt 8 eller 9 § får ske under högst en månad utan att ansökan om tillstånd givits in till länsstyrelsen. Om ansökan gjorts inom en månad får övervakningen bedrivas utan tillstånd även till dess att länsstyrelsen har prövat ansökningen.

Anmälan

11 §  En övervakningskamera får efter anmälan enligt 17 § sättas upp för allmän kameraövervakning i en banklokal, en lokal hos ett kreditmarknadsföretag eller ett postkontor, i området omedelbart utanför in- och utgångar till en sådan lokal samt vid betalningsautomater eller liknande anordningar i anslutning till en sådan lokal, om

 1. övervakningen har till enda syfte att förebygga eller avslöja brott och
 2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik.

[S2]Med banklokal och lokal hos kreditmarknadsföretag avses en lokal där det huvudsakligen bedrivs rörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Med postkontor avses en lokal där det huvudsakligen bedrivs verksamhet i vilken ingår postverksamhet enligt postlagen (2010:1045).

[S3]Avlyssning eller upptagning av ljud får ske endast sedan anordning för avlyssning eller upptagning av ljud aktiverats på grund av misstanke om brott. Lag (2010:1047).

Prop. 2002/03:139: Ändringen i andra stycket är en följd av att bankrörelselagen upphävs och ersätts av lagen om bank- och finansieringsrörelse. Genom ändringen kommer bestämmelsen att omfatta de institut som bedriver bankrörelse enligt den nya definitionen i 1 kap. 3 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

12 §  En övervakningskamera får efter anmälan enligt 17 § sättas upp för allmän kameraövervakning i en butikslokal, om

 1. övervakningen har till enda syfte att förebygga eller avslöja brott,
 2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik och
 3. den som avser att bedriva övervakningen har träffat en skriftlig överenskommelse om övervakningen med skyddsombud, skyddskommitté eller en organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen.

[S2]Med butikslokal avses en lokal, där konsumenter kan köpa varor eller tjänster eller hyra varor, dock inte restauranger och andra näringsställen. Vad som sägs om butikslokal gäller även i fråga om sådan bankverksamhet genom ombud eller postverksamhet som bedrivs i en butikslokal.

[S3]Endast bilder av kassaområdet och av in- och utgångar får behandlas eller bevaras utan tillstånd. Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan tillstånd.

 • HFD 2013:27:En lokal där en pantbank bedriver verksamhet har ansetts utgöra en butikslokal där allmän kameraövervakning får ske efter anmälan.

Bevarande av material

13 §  Vid allmän kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde får inte fler personer än som behövs för att övervakningen skall kunna bedrivas ha tillgång till behandlade eller bevarade bilder eller upptaget ljud. Materialet skall hanteras så att missbruk motverkas.

 • RÅ 2003:7:Tillstånd har medgivits att i ett museum som ställer ut stöldbegärliga och oersättliga föremål använda övervakningskamera för att spela in och under viss tid bevara bilder.

14 §  Bild- eller ljudmaterial från allmän kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde får bevaras under högst en månad, om inte länsstyrelsen beslutar om en längre bevarandetid.

[S2]Första stycket gäller inte, om materialet

 1. har betydelse vid utredning av brottslig verksamhet och antingen tagits upp av polismyndighet eller inom en månad från upptagningen lämnats över till polismyndighet eller åklagare av någon annan som gjort upptagningen,
 2. ges in till domstol i mål om ansvar för brott eller
 3. tagits upp vid sådan övervakning som avses i 7 § 2 b.

[S3]När bild- eller ljudmaterial inte längre får bevaras skall det omedelbart förstöras. Lag (2004:633).

 • RÅ 2003:7:Tillstånd har medgivits att i ett museum som ställer ut stöldbegärliga och oersättliga föremål använda övervakningskamera för att spela in och under viss tid bevara bilder.

Ansökan om tillstånd och anmälan

15 §  Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning enligt 5 § och anmälan om allmän kameraövervakning enligt 11 eller 12 § skall göras skriftligen hos länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen skall ske.

16 §  En ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning skall innehålla uppgift om och beskrivning av

 1. ändamålet med kameraövervakningen,
 2. den utrustning som skall användas,
 3. den plats där utrustningen skall placeras och det område som kan övervakas samt
 4. de omständigheter i övrigt som är av betydelse för prövningen av ärendet.

[S2]Om övervakningen avser en arbetsplats skall yttrande från skyddsombud, skyddskommitté eller en organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen vara fogat till ansökan.

17 §  En anmälan om allmän kameraövervakning skall innehålla uppgift om

 1. den som skall bedriva kameraövervakningen och i förekommande fall den som för anmälarens räkning skall ha hand om övervakningen,
 2. i vilken typ av verksamhet som övervakningen skall förekomma,
 3. huruvida bilder skall behandlas eller bevaras eller ljud avlyssnas och tas upp,
 4. det antal personer som skall få ha tillgång till det bevarade materialet samt
 5. huruvida områden omedelbart utanför in- och utgångar samt betalningsautomater eller liknande anordningar skall övervakas i enlighet med bestämmelserna i 11 §.

[S2]Om de förhållanden som har redovisats i en anmälan enligt första stycket ändras, skall länsstyrelsen skriftligen underrättas om förändringen.

Beslut om tillstånd

18 §  Innan länsstyrelsen meddelar tillstånd till allmän kameraövervakning skall den kommun där övervakningen skall ske, få tillfälle att yttra sig.

19 §  Har sökanden inte tidigare meddelats tillstånd till allmän kameraövervakning av det område som ansökan avser skall tillståndet innehålla uppgifter om hur kameraövervakningen får anordnas. Dessa uppgifter skall avse övervakningens ändamål, den utrustning som får användas och det område som får övervakas.

[S2]Länsstyrelsen skall också meddela de övriga villkor som behövs för tillståndet. Sådana villkor kan avse upplysningar om övervakningen, upptagning, användning, behandling eller bevarande av bilder, avlyssning eller upptagning av ljud samt andra förhållanden som har betydelse för att skydda enskildas personliga integritet.

[S3]Ett tillstånd får helt eller delvis meddelas för en begränsad tid.

20 §  Om förutsättningarna för ett tillstånd ändras får länsstyrelsen meddela nya villkor eller, om det inte längre finns förutsättningar för att meddela tillstånd, återkalla tillståndet. Länsstyrelsen får i motsvarande fall ändra eller återkalla ett medgivande om undantag från upplysningsplikten enligt 4 § andra stycket.

Tillsyn

21 §  Länsstyrelsen utövar tillsyn över allmän kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde. Länsstyrelsen skall också se till att tillståndskravet och anmälningsplikten för uppsatta övervakningskameror som inte tagits i bruk efterlevs.

22 §  Länsstyrelsen får inom ramen för sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen skall följas.

23 §  Ett föreläggande eller förbud enligt 22 § får förenas med vite.

24 §  Länsstyrelsen har rätt att för tillsynen få tillträde till kontrollrum och andra delar av en övervakningsanläggning.

[S2]Länsstyrelsen får också begära upplysningar från den som bedriver kameraövervakning samt granska bevarat bild- eller ljudmaterial. Detta gäller även i fråga om den som för någon annans räkning har hand om övervakningen.

Tystnadsplikt

25 §  Den som tar befattning med uppgift som har inhämtats genom allmän kameraövervakning får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på detta sätt har fått veta om någon enskilds personliga förhållanden. I det allmännas verksamhet ska i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tillämpas. Lag (2009:467).

Straff m.m.

26 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. bryter mot bestämmelsen i 3 eller 4 § om upplysningsplikt,
 2. bryter mot bestämmelsen i 5 § om tillståndsplikt,
 3. bryter mot bestämmelsen i 11 eller 12 § om anmälningsplikt,
 4. bryter mot bestämmelsen i 14 § om bevarandetid,
 5. bryter mot villkor som har meddelats med stöd av 19 eller 20 §.

[S2]I ringa fall döms inte till ansvar.

[S3]Den som överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud enligt denna lag får inte dömas till straff för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

27 §  Övervakningsutrustning som har använts vid brott enligt denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är oskäligt.

28 §  Om den som bedriver allmän kameraövervakning eller den som för någon annans räkning har hand om övervakningen underlåter att i enlighet med 24 § ge tillträde eller lämna upplysningar eller hålla till handa bevarat bild- eller ljudmaterial, får länsstyrelsen förelägga vite. För att bereda sig tillträde får länsstyrelsen vid behov anlita polishandräckning.

Överklagande m.m.

29 §  Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Justitiekanslern får överklaga ett beslut för att ta till vara allmänna intressen. Beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning och om undantag enligt 4 § andra stycket från upplysningsplikten får överklagas även av den kommun där övervakningen skall ske och, om kameraövervakningen skall avse en arbetsplats, av en organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten utom i mål där Justitiekanslern för talan.

 • RÅ 2000:61:Vid den intresseavvägning som enligt 6 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning skall göras mellan övervakningsintresset och den enskildes intresse av att inte bli övervakad har övervakningsintresset ansetts väga över kvälls- och nattetid beträffande ett torg (I) och en genomgångsväg i en park (II) med hänsyn till den omfattande våldsbrottslighet som förekommit på platserna och som fortsatt trots andra brottsförebyggande åtgärder.

30 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om skyldighet att betala avgifter för länsstyrelsernas verksamhet enligt denna lag. Sådana föreskrifter får endast innebära rätt att ta ut avgifter för en ansökan, anmälan eller tillsynsåtgärd.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 då lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m. upphör att gälla.
  2. Beslut om tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av den gamla lagen skall anses ha meddelats med stöd av den nya lagen.
  3. Ett beslut om tillstånd, som har meddelats med stöd av den gamla lagen och som inte omfattar kameraövervakning i större utsträckning än vad som är medgivet enligt 11 eller 12 § i den nya lagen, skall anses vara förfallet när en anmälan enligt den nya lagen har skett, under förutsättning att anmälan innefattar den kameraövervakning som tillståndsbeslutet avser.
  4. Har en ansökan om tillstånd att använda en övervaknings- kamera gjorts men inte slutligt prövats före ikraftträdandet, skall ansökan anses som en anmälan enligt den nya lagen, om ansökan inte omfattar kameraövervakning i större utsträckning än vad som är medgivet enligt 11 eller 12 § i den nya lagen.
  5. Beslut som har meddelats före den 1 april 1995 överklagas enligt då gällande bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:170, Prop. 1997/98:64, Bet. 1997/98:JuU14
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:359) om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 1998/99:229, Prop. 1998/99:80, Bet. 1998/99:KrU11
Omfattning
ny 7 a §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2003:788) om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 2003/04:24, Prop. 2002/03:119, Bet. 2003/04:FöU2
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:321) om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:442) om ändring i lagen (2004:321) om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 2003/04:243, Prop. 2003/04:99, Bet. 2003/04:FiU27
Omfattning
ändr. 11 § i 2004:321

Lag (2004:633) om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 2003/04:265, Prop. 2003/04:145, Bet. 2003/04:SkU35
Omfattning
ändr. 7, 14 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:420) om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 2005/06:256, Prop. 2005/06:168, Bet. 2005/06:TU10
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2008:857) om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 2008/09:6, Prop. 2007/08:163, Bet. 2008/09:JuU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:467) om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:98) om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 2009/10:183, Prop. 2009/10:59, Bet. 2009/10:TU9
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:310) om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller dock för sådana skyddsobjekt som anges i punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen (2010:305).
Förarbeten
Rskr. 2009/10:235, Prop. 2009/10:87, Bet. 2009/10:FöU7
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:1047) om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 2009/10:378, Prop. 2009/10:216, Bet. 2009/10:TU19
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2010-09-01

Ändring, SFS 2013:460

Omfattning
upph.