RÅ 2010 not 14

Tillstånd till kameraövervakning gavs till Vägverket för rastplats vid E 6

Not 14. Överklagande av Justitiekanslern i mål ang. tillstånd till allmän kameraövervakning. - Länsstyrelsen gav i beslut den 4 maj 2007 Vägverket tillstånd att använda en övervakningskamera för övervakning av Spekeröds rastplats, E6, i Stora Höga, Stenungssunds kommun, mellan kl. 22.00 - 06.00. Tillståndet innefattade också rätt att spela in bilder som förmedlats av kamera. Länsstyrelsen avslog dock Vägverkets ansökan om övervakning mellan kl. 06.00 - 22.00. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. Med anledning av att det har blivit allt vanligare med vägrån där framför allt övernattning sker är det befogat att Vägverket får använda övervakningskamera permanent för att om möjligt begränsa brotten på den aktuella rastplatsen. När det är fråga om att övervaka ett område där människor uppehåller sig på sin fritid ökar riskerna för intrång i enskildas personliga integritet. Eftersom brottsligheten på rastplatsen synes vara koncentrerad till nätter bör övervakningen begränsas till att ske under nattetid. Som villkor för tillståndet angavs bl.a. följande. Kamerans upptagningsområde ska avgränsas så att intilliggande grönområde inte övervakas. Tillståndet ger inte rätt att ta upp och avlyssna ljud i samband med användandet av kameran. Bildmaterial får bevaras högst en månad om det inte dessförinnan har överlämnats till polisen. Allmänheten ska informeras om övervakningen genom tydlig skyltning. - Länsstyrelsen hade i tidigare beslut den 6 juli 2005 och den 3 juli 2006 gett Vägverket tidsbegränsade tillstånd att övervaka Spekeröds rastplats t.o.m. den 31 augusti 2005 respektive den 31 oktober 2006. Syftet med övervakningen var att ta fram ett övervakningssystem för rastplatser som skulle kunna installeras på fler rastplatser som en av flera säkerhetshöjande åtgärder. - Justitiekanslern överklagade beslutet och yrkade att Vägverkets ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning av Spekeröds rastplats skulle avslås och anförde bl.a. följande. Den aktuella övervakningen avser en rastplats vid E6:an. Rastplatsen utnyttjas av bl.a. turister och yrkeschaufförer och kretsen av personer som kommer att beröras av övervakningen kan därför antas vara relativt omfattande. Till detta kommer att uppehållet på rastplatsen för de flesta har ett starkt inslag av vila och rekreation och integritetsrisken är därför påtaglig. Underlaget avseende brottsligheten på platsen är tämligen magert. Det är oklart vilket slags incidenter det varit fråga om, vilka som har drabbats och när på dygnet de har inträffat. Värdet av den attitydundersökning som Vägverket åberopat kan ifrågasättas. Det framgår att bara 279 personer har svarat på undersökningen och det är oklart hur många personer som har avstått från att medverka. Sättet att ställa frågorna kan dessutom antas ha påverkat respondenterna; man uppger bl.a. att syftet med övervakningen är att skapa trygghet och säkerhet för de rastande. Oavsett är undersökningen inte relevant för integritetsbedömningen. De personer som besöker rastplatsen får normalt anses ha ett påtagligt intresse av att inte bli utsatta för kameraövervakning och vid en sammantagen bedömning väger det behov som Vägverket presenterat inte tyngre än integritetsintresset. - Vägverket ansåg att överklagandet skulle avslås och anförde bl.a. följande. Enligt 6 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning, LAK, ska det särskilt beaktas om övervakning behövs för att förebygga brott. Polisen i Västra Götalands län har gjort en sammanställning över överfall som begåtts på rastplatser under 2005 och 2006 och där ligger Spekeröd i topp 2006. Under juni 2007 har det inträffat sju tillgrepp på Spekeröds rastplats. Kamerorna kunde då ha varit ett ovärderligt hjälpmedel för polisen i dess identifieringsarbete. - Länsrätten i Vänersborg (ordf. Boshnakova och tre nämndemän) : Domskäl . Gällande bestämmelse m.m. Av 6 § LAK framgår bl.a. följande. Tillstånd till allmän kameraövervakning ska meddelas om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömningen av intresset av allmän kameraövervakning ska särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål. Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad ska särskilt beaktas hur övervakningen ska utföras och vilket område som ska övervakas. - Av prop. 1997/98:64 s. 27 f. framgår bl.a. följande. Rätten att använda övervakningskameror bör utvidgas i sådana fall där intresset av att bekämpa brott och att förhindra olyckor eller tillgodose därmed jämförliga ändamål väger särskilt tungt. Samtidigt måste den enskildes berättigade intresse av skydd för sin integritet tillgodoses och vägas in i bedömningen. Vid avvägningen mellan dessa intressen bör dock intresset av att förebygga brott samt att förhindra olyckor och liknande ändamål få spela en mer framträdande roll än hittills. Vid bedömningen av om övervakningen behövs är det naturligtvis av betydelse att veta vilka alternativa och kompletterande åtgärder som står till buds. För att uppnå brottsförebyggande effekter är det viktigt att övervakningsutrustning används tillsammans med andra förebyggande åtgärder. Allmän kameraövervakning ska inte ses som ett hjälpmedel som ska användas i stället för andra säkerhetsåtgärder eller förebyggande insatser. Om kompletterande förebyggande eller säkerhetsfrämjande åtgärder försummats kan det därför komma att påverka behovet av allmän kameraövervakning. - Utredningen. Vägverket har uppgett bl.a. följande. Spekeröds rastplats var under 2003 utsatt för nio inbrott i husbilar, under 2004 fyra inbrott och under 2005 ett inbrott. Efter det att man installerade övervakningskamera på rastplatsen 2005 avstannade rånen på Spekeröds rastplats. Brotten sker mest nattetid. Det inträffade sju tillgrepp på Spekeröds rastplats under juni 2007. - Av Polismyndighetens i Västra Götaland sammanställning över överfall under 2006 framgår att det inträffade fem incidenter i Spekeröd. - Av Vägverkets attitydundersökning från augusti 2006 framgår bl.a. att 85 % av de intervjuade på Spekeröds rastplats svarat att de inte alls instämmer i att kameraövervakade rastplatser skulle kränka deras integritet/frihet. Vägverket har förklarat att man under 2006 fortsatt att arbeta med att säkerställa rastplatserna genom att bl.a. öppna upp för vegetationen, men att man inte når den bästa säkerheten utan kameraövervakning. - Länsrätten gör följande bedömning . Bakgrunden till Vägverkets ansökan om kameraövervakning har uppgetts vara att det blivit allt vanligare med vägrån där turister och även övernattande lastbilschaufförer råkar ut för brottslighet. Rastplatsen Spekeröd har pekats ut som en särskilt drabbad rastplats vad gäller brott mot husbilar. Vägverket har förklarat att rånen avstannade efter att övervakningskamera installerades på rastplatsen 2005. Efter att kameraövervakningen upphörde har antalet incidenter åter ökat och uppgick enligt Vägverket till sju stycken under juni 2007. Länsrätten konstaterar att Vägverket inte gjort någon egentlig utvärdering av effekterna av övervakningen eller av de brott som inträffat på rastplatsen. Å andra sidan har den information som presenterats inte ifrågasatts av vare sig länsstyrelsen eller Justitiekanslern. Vidare framgår att Vägverket också genom att beskära träd och buskar och med bättre belysning försöker att försvåra brottsligheten. Länsrätten finner därför mot bakgrund av utredningen att det ur ett brottsförebyggande perspektiv är av intresse att tillåta kameraövervakning. - Intresset av att övervaka rastplatsen måste vägas mot den enskildes intresse av integritet. Såsom Justitiekanslern påpekat innehåller ett uppehåll på en rastplats för de flesta ett inslag av vila och rekreation. Länsrätten konstaterar samtidigt att kameraövervakning godkänts endast mellan kl. 22.00 - 06.00 och att ljudupptagning inte får ske. Vägverket är vidare skyldigt att informera allmänheten om kameraövervakningen genom tydlig skyltning. Mot bakgrund av att kameraövervakningen endast sker nattetid och då allmänheten kommer att vara medveten om övervakningen och därigenom kan välja bort Spekeröds rastplats, får kameraövervakningen anses inkräkta på den personliga integriteten endast i begränsad omfattning. Länsrätten finner därför att intresset av att övervaka Spekeröds rastplats väger tyngre än den eventuella inskränkning i den enskildes personliga integritet som övervakningen innebär. Mot bakgrund av ovanstående ska överklagandet avslås. - Domslut . Länsrätten avslår överklagandet. - Justitiekanslern överklagade domen men Kammarrätten i Göteborg (2009-07-17, Nordberg, Johansson, Sundberg) avslog överklagandet med motiveringen att varken vad Justitiekanslern numera anfört eller övriga omständigheter i målet föranledde kammarrätten att göra någon annan bedömning än länsrätten. - Justitiekanslern fullföljde sin talan och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av kammarrättens dom, skulle avslå Vägverkets ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning av Spekeröds rastplats och anförde bl.a. följande. Rastplatsen utnyttjas av bl.a. turister och yrkeschaufförer. Kretsen av personer som kommer att beröras av övervakningen kan därför antas vara relativt omfattande. Till detta kommer att uppehållet på rastplatsen för de flesta har ett starkt inslag av vila och rekreation. Integritetsrisken är därför påtaglig. Den utredning som finns i målet utgör inte tillräckligt underlag för slutsatsen att brottsligheten på den aktuella rastplatsen är så omfattande att kameraövervakning ska beviljas. I målet är inte visat att intresset av övervakning av Spekeröds rastplats väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. - Vägverket anförde att ny statistik från polismyndigheten för 2008 och 2009 visade att brottsligheten mot husbilsturismen minskat betydligt på västkusten och att det under denna tid endast inträffat ett brott på Spekeröds rastplats. - Regeringsrätten (2010-02-11, Almgren, Kindlund, Hamberg, Jermsten, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . I sak gör Regeringsrätten samma bedömning som kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten avslår överklagandet. (mål nr 5295-09, fd II 2009-11-11, Axelsson)