RÅ 2010 not 17

Bistånd i form av boende på Judiska sjukhemmet beviljades när en plats där blev tillgänglig

Not 17. Överklagande av J.M. i mål ang. bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). - Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms kommun beslutade den 3 september 2007 att bevilja J.M:s ansökan om bistånd i form av permanent sjukhemsboende med demensinriktning. I samma beslut avslogs hans ansökan om boende på Judiska sjukhemmet. Som skäl för beslutet angavs att plats på Judiska sjukhemmet inte kunde erbjudas inom rimlig tid, dvs. tre månader. - J.M. överklagade beslutet och Länsrätten i Stockholms län biföll överklagandet och förklarade J.M. berättigad till bistånd i form av permanent sjukhemsboende på Judiska sjukhemmet. Stadsdelsnämnden överklagade länsrättens dom och framhöll bl.a. att länsrättens dom ålägger nämnden att vidta en åtgärd, men att om den sökande inte ändrar placeringsönskemål står sig nämnden slätt samt att länsstyrelsen då skulle kunna komma att hos länsrätten ansöka om påförande av särskild avgift. Kammarrätten i Stockholm fann skäl att med ändring av länsrättens dom avslå J.M:s ansökan om boende på Judiska sjukhemmet. - J.M. överklagade kammarrättens dom och yrkade att han skulle beredas plats på Judiska sjukhemmet när sådan plats fanns tillgänglig. Han anförde bl.a. följande. Anledningen till att han är i behov av plats på Judiska sjukhemmet är hans bakgrund. Han kom till Sverige 1946 efter att ha överlevt de nazistiska förföljelserna i Polen. Under sin fortsatta tillvaro i Malmö har han varit mycket aktiv i det judiska livet där. Han har nu ett överhängande behov av ett demensboende. På Judiska sjukhemmet finns koshermat och man upprätthåller de judiska traditionerna. Han skulle även ha människor med liknande bakgrund omkring sig (flyktingar från krigets Europa, personer som pratar jiddisch, osv.). - Skarpnäcks stadsdelsnämnd förelades att svara i målet men hördes inte av. - Regeringsrätten (2010-02-12, Billum, Almgren, Kindlund, Hamberg, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Av 2 kap. 3 § första stycket samma lag följer vidare att den som önskar flytta till en annan kommun, men som till följd av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där utan att inflyttningskommunen erbjuder behövliga insatser, får ansöka om sådana insatser hos den kommunen. En sådan ansökan ska behandlas som om den enskilde vore bosatt i inflyttningskommunen. - J.M. har av Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholm bedömts berättigad till permanent sjukhemsboende med demensinriktning. Hans ansökan om plats på Judiska sjukhemmet har emellertid avslagits med hänvisning till att erbjudande om plats där ”inte kunde beredas inom rimlig tid, tre månader”. - Det kan först konstateras att J.M:s ansökan endast gällt boende på Judiska sjukhemmet. Den omständigheten att stadsdelsnämnden, då den inte disponerade över platserna på Judiska sjukhemmet, varit beredd att erbjuda annat sjukhemsboende i Stockholm saknar därför betydelse för ställningstagandet till hans ansökan om bistånd. - Av socialtjänstlagens förarbeten (prop. 2000/01:80 s. 91) följer att vid bedömningen av vilka biståndsinsatser som kommer i fråga en sammanvägning måste göras av olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaden för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. Det finns inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnad. - J.M. har med hänsyn till sin personliga bakgrund särskilda skäl att önska plats på just Judiska sjukhemmet. Det har inte framkommit att detta skulle vara ett dyrare eller av andra skäl mindre lämpligt alternativ än annat sjukhemsboende i Stockholm. Nämndens inställning får uppfattas som att man i och för sig accepterar den av J.M. begärda insatsen. Skälet till att han inte beviljats denna är att nämnden, som inte själv disponerar över platstillgången på Judiska sjukhemmet, inte ansett sig kunna erbjuda plats inom en tid som bedömts rimlig. - J.M., som är beredd att vänta tills han kan få plats på Judiska sjukhemmet, får med hänsyn till omständigheterna anses berättigad till bistånd i form av plats där (jfr även RÅ 84 Ab 182). Den omständigheten att ett gynnande beslut inte bedöms kunna verkställas inom rimlig tid utgör inte ett godtagbart skäl för att avslå en ansökan om bistånd (se prop. 2005/06:115 s. 129, jfr RÅ 1988 ref. 40). - Särskild avgift ska inte utgå då väntetid uppstått till följd av att den enskilde förklarat sig endast godta ett visst boende som kommunen inte kunnat tillhandahålla (se RÅ 2009 ref. 21). - Regeringsrätten finner på grund av det anförda att det saknats grund för att avslå J.M:s ansökan om bistånd. Överklagandet ska därför bifallas på så sätt att J.M. förklaras ha rätt till bistånd till boende på Judiska sjukhemmet när en plats där finns tillgänglig för honom. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och förklarar att J.M. har rätt till bistånd till boende på Judiska sjukhemmet när en plats där finns tillgänglig för honom. (mål nr 6635-08, fd II 2010-01-27, Wahlberg)