RÅ 2010 not 18

Att Migrationsöverdomstolen avvisat överklagande av migrationsdomstols på bristande processbehörighet grundade avvisningsbeslut föranledde inte resning när det framgick av Migrationsöverdomstolens beslutsskäl att processbehörigheten prövats

Not 18. Ansökan av M.A.M. och U.A.M. om resning i mål ang. avvisning av överklagande av avvisningsbeslut i mål om uppehållstillstånd. - F.A.M. överklagade som uppgiven företrädare för M.A.M. och U.A.M. Migrationsverkets beslut att avslå deras ansökningar om uppehållstillstånd. Länsrätten i Stockholms län (migrationsdomstolen) avslog överklagandet med motiveringen att F.A.M. inte styrkt sin behörighet att företräda sökandena. Beslutet överklagades hos Kammarrätten i Stockholm (Migrationsöverdomstolen) som avvisade överklagandet med väsentligen samma motivering som länsrätten. - F.A.M. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle rätta kammarrättens beslut. - Regeringsrätten (2010-02-17, Heckscher, Dexe, Brickman, Ståhl, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten tar upp framställningen som en ansökan om resning i det av kammarrätten avgjorda målet. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Migrationsöverdomstolen har avvisat M.A.M:s och U.A.M:s överklagande på grund av att F.A.M. inte har styrkt sin behörighet att företräda dem. Regeringsrätten konstaterar att den som på grund av bristande processbehörighet har fått sin talan avvisad i migrationsdomstolen måste kunna utverka Migrationsöverdomstolens prövning av beslutets riktighet (jfr NJA 1959 s. 195 och NJA 1972 s. 272 samt Welamson, Rättegång VI, 1994, s. 42). Migrationsöverdomstolen borde därför inte ha avvisat överklagandet. - Av det som Migrationsöverdomstolen redovisat i skälen för sitt beslut framgår emellertid att den har i sak prövat F.A.M:s behörighet att företräda sökandena. Mot den bakgrunden och eftersom det inte heller har kommit fram att det finns något annat förhållande som bör medföra att saken ska prövas på nytt ska ansökningen inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten avslår ansökningen. (mål nr 136-10, fd 2010-01-27, Lif)