RÅ 2010 not 2

Ansökan av Skatteverket till förmån för den skattskyldige (annan bedömning av den materiella frågan hade gjorts av skattemyndigheten i beslut om mervärdesskatt, avslag)

Not 2. Ansökan av Skatteverket om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Skatteverket ansökte om resning i Kammarrätten i Göteborgs mål om P.P:s inkomsttaxering 1994 med möjlighet till erforderliga följdändringar efterföljande taxeringsår. Skatteverket anförde följande. Vid 1994 års taxering yrkade P.P. avdrag för nedskrivning av kundfordringar med 2 024 800 kr. Skattemyndigheten vägrade avdrag. Beslutet vann laga kraft efter dom i Kammarrätten i Göteborg den 4 augusti 2003. Det har senare framkommit att skattemyndigheten redan den 24 februari 1994 medgav avdrag för merparten av kundförlusterna i mervärdesskattehänseende. Reglerna om rätt till avdrag för nedskrivning av kundfordringar är i allt väsentligt desamma som gäller för mervärdesskatten. Det finns därför skäl för att pröva frågan om rätten till avdrag för förluster på kundfordringar på nytt. - P.P. hade inget att erinra. - I ett mål i Regeringsrätten om resning i fråga om taxeringsåret 1995 hade P.P. anfört bl.a. följande. Han har i självdeklarationen för 1994 års taxering utgått från beslutet om mervärdesskatt, där avdraget godtogs med vissa undantag. Under handläggningen av målet i Regeringsrätten har han själv kontrollerat skattemyndighetens akt och funnit att såväl beslutet om mervärdesskatt som åtskilliga andra handlingar som han gett in till skattemyndigheten och som talar till hans fördel saknas. - Regeringsrätten (2010-01-07, Heckscher, Dexe, Lundin, Brickman, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Av resningsförfarandets extraordinära karaktär följer att resning kan komma i fråga bara om de bedömningar som det klandrade avgörandet bygger på framstår som uppenbart oriktiga (jfr RÅ 2000 not. 46). - Av utredningen framgår att frågan om P.P:s rätt till avdrag för nedskrivning av kundfordringarna vid inkomsttaxeringen 1994 har varit föremål för en omfattande skriftväxling i ärendet hos skattemyndigheten och i samband med den ordinarie processen i domstolarna. Kammarrätten, som har hållit muntlig förhandling i målet, har i likhet med länsrätten funnit att de omständigheter som P.P. åberopat inte är tillräckliga för att godta en nedskrivning av fordringarna vid bokslutet den 31 december 1993. Regeringsrätten har inte beviljat prövningstillstånd. Det mervärdesskattebeslut som Skatteverket åberopar har inte prövats i domstol. - Vad Skatteverket har anfört i sin ansökan och vad som framgår av utredningen i övrigt utgör mot den bakgrunden inte skäl att pröva P.P:s inkomsttaxering 1994 på nytt. Ansökningen ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (mål nr 7147-09, fd 2009-12-09, Rentrop)