RÅ 2010 not 25

Undantaget för finansieringstjänster ansågs inte omfatta valutaväxlingstjänst som tillhandahölls via dotterföretag (förhandsbesked)

Not 25. Överklagande av X AB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde X AB (bolaget) bl.a. följande. Bolaget, som ingår i X-koncernen, har utvecklat en valutaväxlingstjänst benämnd Z. Tjänsten innebär en möjlighet för köpmän i utlandet att i samarbete med bolaget och anslutna banker erbjuda kunder som handlar med kreditkort att betala i den lokala valutan eller i sitt hemlands valuta. Om kunden väljer att betala i sitt hemlands valuta sker en växling till aktuell valutakurs samtidigt som en växlingsavgift på en viss procent av beloppet påförs kunden. Växlingsavgiften fördelas mellan bolaget, köpmannen och den anslutna banken. För att bolaget ska kunna sälja Z-tjänsten ämnar bolaget sluta avtal med olika utländska dotterbolag i koncernen. Dotterbolagen ska skaffa kunder i form av säljare av varor och tjänster åt bolaget. Som ersättning för de utförda tjänsterna ska dotterbolagen erhålla en ersättning som är baserad på det växlade beloppet. - Skatterättsnämnden (2009-07-06, Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Peterson, Sandberg Nilsson, Wingren) : Förhandsbesked. De med ansökan avsedda tjänsterna utgör inte sådana tjänster avseende förmedling som omfattas av 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. - Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning. Huvudfrågan i ärendet får anses vara om det aktuella avtalet ska anses innebära att dotterbolagen tillhandahåller X AB en sådan förmedling av en tjänst avseende valutaväxling som är undantagen från skatteplikt. Undantagen från skatteplikt ska, vilket EG-domstolen erinrat om, tolkas restriktivt. Bedömningen ska enligt vad EG-domstolen uttalat i domen i mål C-453/05 Volker Ludwig göras utifrån själva naturen hos tillhandahållandet och ändamålet med detta. För att undantaget för förmedling ska bli tillämpligt krävs att tillhandahållandet utgör vad som vid en helhetsbedömning framstår som en avgränsad enhet som medför att de funktioner som är specifika och väsentliga för förhandlingstjänsten uppfylls. Den omständigheten att en skattskyldig person endast agerar som en underentreprenör i samband med att en förmedlingstjänst tillhandahålls hindrar inte att nämnda skattskyldiga person tillhandahåller en förmedlingstjänst som är undantagen från skatteplikt. En grundförutsättning för att även underentreprenörens tjänst ska anses utgöra en förmedlingstjänst får som Skatterättsnämnden uppfattar rättsläget emellertid vara att dennes tjänst i sig kan definieras som en förmedlingstjänst. - De tjänster som dotterbolagen utför består i att kontakta köpmän, dvs. potentiella intressenter av X AB:s valutaväxlingstjänst och på olika sätt informera om tjänsten och i förekommande fall sluta avtal i X AB:s namn med köpmannen av innebörd att dennes kunder ska kunna få tillgång till den valutaväxlingstjänst som X AB tillhandahåller. Som anförts inledningsvis ska dotterbolagen även informera X AB om köpmännens och kunders åsikter om Z, förse köpmännen med material om Z som tid efter annan beslutas av X AB, förse köpmännen med terminaler och installera dessa. Företaget ska även verka för att Z används så frekvent som möjligt. - EG-domstolen har i domen i mål C-235/00 CSC p. 39 gjort uttalanden om vad som ska anses karaktärisera en tjänst som utförs för en avtalsparts räkning och för vilken denna utger vederlag såsom för fristående förmedlingsverksamhet. Enligt nämndens bedömning utgör dotterbolagens tjänster inte sådana tjänster. Dotterbolagens verksamhet består således inte i att som mellanman göra det som är nödvändigt för att få till stånd ett avtal om valutaväxling mellan köpmännen och deras kunder. Den egentliga förmedlingstjänsten i det nu aktuella förfarandet utförs i stället av köpmännen. Mellan dotterbolaget och X AB finns inte som i målet angående Volker Ludwig något konkret uppdragsförhållande av innebörd att själva förmedlingen delas upp i två tillhandahållanden. De tjänster som dotterbolaget utför framstår enligt nämndens mening därmed inte, på sätt anförs i domen Volker Ludwig (p. 36), som en avgränsad enhet som medför att de funktioner som är specifika för den av köpmännen utförda förmedlingstjänsten uppfylls. Det förhållandet att avtalet mellan X AB och dotterbolaget i sig utgör en förutsättning för att köpmännen ska kunna utföra den aktuella förmedlingsinsatsen medför enligt nämndens mening inte någon annan bedömning. - De med ansökan avsedda tjänsterna utgör mot bakgrund av det anförda inte till någon del sådana förmedlingstjänster som omfattas av undantaget i 3 kap. 9 § ML. - X AB överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklara att de med ansökan avsedda tjänsterna utgjorde sådan förmedling som omfattas av 3 kap. 9 § ML. Skatteverket bestred bifall till bolagets överklagande och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet . - Regeringsrätten (2010-03-15, Almgren, Kindlund, Hamberg, Knutsson, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (mål nr 5566-09, fd II 2010-02-24, Norling)