RÅ 2010 not 29

Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan

Not 29. Ansökan av Kr.E. och Kl.E. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Uppsala kommun beslutade att anta detaljplan för Vångdalen. Syftet med planen var att möjliggöra byggande av 45-50 nya lägenheter i form av småhus och radhus. Länsstyrelsen i Uppsala län avslog Kr.E:s och Kl.E:s överklaganden av beslutet. Sedan detta överklagats avslog regeringen i beslut den 10 december 2009 Kr.E:s och Kl.E:s överklagande av länsstyrelsens beslut. Kr.E. och Kl.E. ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle pröva lagligheten av regeringens beslut. De anförde bl.a. följande. Omfattningen av exploateringen är för stor och därmed i strid med dels det riksintresse för kulturmiljövården som finns definierat för Uppsala-Näsdalen, dels de nationella och lokala miljömål som bl.a. syftar till en minskning av utsläppen av växthusgaser. Eftersom tillgången till kollektivtrafik är bristfällig kommer utbyggnaden att leda till ökad biltrafik. De har krävt att en miljökonsekvensbeskrivning ska göras men deras krav har avvisats av kommunen baserat på ett antal felaktigt beskrivna eller direkt falska argument. Någon seriös värdering av alternativa lösningar har inte gjorts i detaljplanen. - Regeringsrätten (2010-03-18, Sandström, Eliason, Dexe, Lundin, Ståhl) : Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Kr.E. och Kl.E. äger visserligen en fastighet i direkt anslutning till planområdet och bor på den. Fastigheten påverkas emellertid inte av planen som sådan. Det har inte heller i övrigt kommit fram i målet att Kr.E. och Kl.E. är berörda av regeringens beslut på ett sådant sätt att beslutet innefattar en prövning av deras civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Deras ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (mål nr 199-10, fd I 2010-02-24, Lundberg)