RÅ 2010 not 32

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Prövningstillstånd i kammarrätt beviljades i fråga om rättshjälp vid återkrav av assistansersättning (prejudikatskäl) / Rättshjälp (fråga om funktionshindrad hade bort beviljas rättshjälp vid återkrav av assistansersättning, prejudikatskäl)

Not 32. Överklagande av R.Å. ang. prövningstillstånd i kammarrätt avseende rättshjälp i fråga om återkrav av assistansersättning. - Försäkringskassan beslutade att R.Å. skulle betala tillbaka 494 008 kr av den assistansersättning som betalats ut för tiden oktober 2006-januari 2008. Enligt beslutet hade hon för den angivna tiden fått ersättning för 2 177,5 timmar assistans nattetid trots att assistenten inte arbetat på nätterna. Underlaget för utbetalningarna bestod av månatliga tidredovisningar som assistenten undertecknat samt räkningar för varje månad som skrivits under med hennes namn. R.Å. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län och ansökte om rättshjälp. Länsrätten avslog rättshjälpsansökan och Kammarrätten i Stockholm meddelade inte prövningstillstånd. - I ärendet hos Försäkringskassan och i domstolarna anförde R.Å. bl.a. att hon haft multipel skleros sedan ungdomen, att hon hade mycket svårt att fylla i handlingar och skriva sin namnteckning och att assistenten måste ha förfärdigat andra blanketter med angivande av fler timmar än som tagits upp ursprungligen. - R.Å. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja henne prövningstillstånd i kammarrätten i rättshjälpsfrågan. Hon anförde att hon led av en svår och livshotande sjukdom och att hon var förlamad och hänvisad till ett liv i rullstol. - Regeringsrätten (2010-04-01, Heckscher, Eliason, Brickman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd och företar målet till omedelbart avgörande. - Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Rättshjälp får enligt 7 § första stycket rättshjälpslagen (1996:1619) beviljas om den rättssökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Av 8 § följer att rättshjälp får beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna. - I förarbetena till rättshjälpslagen anförs bl.a. följande. Förändringarna under senare år på förvaltningsprocessens område har inte minskat förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet. Enligt regeringens mening kan det därför inte sägas att biträdesbehovet generellt sett skulle ha ökat i mål vid förvaltningsdomstol. Däremot kan vissa förändringar i de materiella reglerna på förvaltningsrättens område i undantagsfall medföra att behovet av biträde på sikt kan tänkas bli något större än hitintills. Mål där den rättssökande på grund av ett funktionshinder har svårigheter att föra sin talan i mål som avser frågor som har sin grund i funktionshindret, t.ex. beviljande av assistansersättning, kan enligt regeringens mening tjäna som ett exempel. Den rättsliga angelägenhetens art, omfattning och betydelse för den enskilde ska självfallet alltid vägas in. För att rättshjälp ska beviljas bör krävas att målet avser en fråga som är av väsentlig betydelse för den enskilde (prop. 1996/97:9 s. 117 f.). - Frågan i målet är om R.Å. behöver juridiskt biträde och om det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna för sådant biträde. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Målet gäller rätten till rättshjälp i ett mål där den rättsliga angelägenheten inte är okomplicerad och där sakförhållanden som kan ha betydelse för utgången är oklara. Återkravet har väsentlig betydelse för sökanden, som till följd av sitt funktionshinder har svårt att föra sin talan själv. - Vägledande avgöranden från förvaltningsdomstol om rättshjälp förekommer sparsamt. Det gäller också mål om möjligheten till rättshjälp i förvaltningsdomstol när den sökande har svårt föra sin talan själv på grund av ett funktionshinder. Till detta kommer det aktuella målets karaktär. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att R.Å:s överklagande av länsrättens beslut prövas, och prövningstillstånd i kammarrätten ska därför meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar R.Å. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrätten i Stockholms läns beslut. (mål nr 6442-09, fd 2010-03-30, Wahlberg)