RÅ 2010 not 45

Ansökan av M.B. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan

Not 45. Ansökan av M.B. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun antog den 5 december 2005 detaljplan för del av fastigheten Fontin 1:1. Syftet med planen var bl.a. att komplettera med nya hyresbostäder. Beslutet överklagades men överklagandena avslogs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Enligt yttrande från kommunen till regeringen fanns det ca 300 plantor av idegran i planområdets norra del; de tjugo plantor som försvann med de nya flerbostadshusen var byggherren positiv till att spara inom den fastighet som skulle bebyggas. Vidare uppfylldes Boverkets rekommendationer för solvärden. - Regeringen (Miljödepartementet, 2008-04-24) avslog överklagandena och anförde bl.a. följande. Enligt Kungälvs Kommunplan 2000 ingår planområdet i ett särskilt värdefullt naturområde och tangerar, enligt kommunens uppfattning, ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården. Av handlingarna i ärendet framgår att idegranar, som är en fridlyst och rödlistad art, kommer att försvinna vid en exploatering enligt planen. Regeringen konstaterar att det krävs dispens enligt artskyddsförordningen (2007:845) för att ta bort idegranar. - Regeringen finner, mot bakgrund bl.a. av kommunens yttrande, att det underlag som föreligger är tillräckligt för bedömningen av konsekvenserna av detaljplanens genomförande. Regeringen anser inte att planen kan komma att ha en sådan betydande miljöpåverkan att det varit nödvändigt att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning. Det förhållandet att det inte upprättas en miljökonsekvensbeskrivning utgör därför inte skäl för att upphäva planbeslutet. - - - Vid ärendets prövning i övrigt finner regeringen att de olägenheter i form av bl.a. insyn, påverkade solljusförhållanden och förändrad närmiljö som detaljplanen kan medföra för klagandena inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad de framfört om vald plats för bostadsbebyggelsen, om områdets natur- och kulturvärden, om buller, om trafik- och parkeringsförhållandena i området eller om påverkan på stadsbilden utgör inte skäl för att regeringen med anledning av deras överklaganden ska upphäva planbeslutet. - - - M.B. ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. att en miljökonsekvensbeskrivning borde ha upprättats med hänsyn till beståndet av idegran och att planen medförde oacceptabel påverkan för honom i form av insyn, buller och ökad trafik. - Regeringsrätten (2010-05-11, Billum, Hamberg, Knutsson, Jermsten, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - - - Enligt 5 kap. 18 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10) i den lydelse som är tillämplig i målet, ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser. I planbeskrivningen finns en redogörelse för den miljöpåverkan i olika hänseenden som ett genomförande kan få. Med hänsyn härtill och till den kompletterande utredning som Kungälvs kommun har redovisat för regeringen, finner Regeringsrätten att det inte strider mot nämnda lagrum att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. - De av sökanden åberopade omständigheterna i övrigt visar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte heller i övrigt anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 3301-08, fd 2010-04-21, Rosenquist Robertson)