RÅ 2010 not 46

Ansökan av SSF OA8 Fastighets AB om rättsprövning av beslut om tillstånd till expropriation

Not 46. Ansökan av SSF OA8 Fastighets AB om rättsprövning av beslut om tillstånd till expropriation. - Med anledning av det planerade nya universitetssjukhus i Solna kommun ansökte Stockholms läns landsting hos regeringen om dels att få tillstånd att expropriera fastigheten Haga 4:42, bebyggd med ett flerbostadshus i 14 plan, och del av Haga S:1, dels att officialservitutsrätten avseende va skulle upphöra inom de aktuella områdena. - Regeringen (Miljödepartementet, 2009-07-16) fann att förutsättningar för expropriation enligt 2 kap.1 och 12 §§expropriationslagen (1972:719) var uppfyllda och att ansökningen skulle bifallas. - SSF OA8 Fastighets AB ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas. - Regeringsrätten (2010-05-12, Eliason, Dexe, Lundin, Brickman, Ståhl) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - - - Med utgångspunkt i den utredning som Stockholms läns landsting har åberopat har regeringen funnit att de i 2 kap. 1 § expropriationslagen angivna förutsättningarna för expropriation är uppfyllda. Vidare har regeringen funnit att 2 kap. 12 § samma lag inte utgör hinder mot expropriationen. - Vad bolaget anfört och vad som i övrigt förekommit i utredningen visar inte att regeringen tillämpat expropriationsbestämmelserna på ett oriktigt sätt eller i övrigt gått utöver det handlingsutrymme som dessa bestämmelser ger. Inte heller har det framkommit att regeringen felbedömt de fakta som legat till grund för beslutet eller att intresseavvägningen påverkats av ovidkommande hänsyn eller varit felaktig på annat sätt. Regeringsrätten finner alltså att regeringens beslut om tillstånd till expropriation inte strider mot 2 kap.1 eller 12 §expropriationslagen eller någon annan rättsregel. Beslutet ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål 6137-09, fd 2010-04-21, Lundberg)