RÅ 2010 not 51

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelades sedan ny utredning tillkommit (synnerliga skäl) / Prövningstillstånd i kammarrätt meddelades i mål om underhållsstöd sedan ny utredning tillkommit (synnerliga skäl)

Not 51. Överklagande av S.G. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om återkrav av underhållsstöd. - S.G. och K.H. hade tre gemensamma barn, födda 1983, 1985 och 1995. Underhållsstöd hade betalats till S.G. Försäkringskassan beslutade år 2005 att inte längre betala underhållsstöd för det yngsta barnet och att S.G. skulle betala tillbaka ca 300 000 kr. Enligt Försäkringskassan hade föräldrarna varit folkbokförda på samma adress sedan 1992 och S.G. hade inte på ett trovärdigt sätt visat att de inte bodde tillsammans (jfr 5 § lagen [1996:1030] om underhållsstöd). S.G. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som avslog hennes överklagande. S.G. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm som den 3 januari 2007 beslutade att inte meddelade prövningstillstånd. - S.G. yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd i kammarrätten. Hon åberopade bl.a. vissa intyg och viss muntlig bevisning. Hon åberopade också en dom av kammarrätten den 16 juni 2008 i ett mål om återkrav av bostadsbidrag där kammarrätten hållit muntlig förhandling och tagit upp muntlig bevisning. Kammarrättens bedömning var att S.G. fick anses ha visat att hon inte hade bott tillsammans med K.H. under den aktuella tiden. - Försäkringskassan medgav bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Försäkringskassan har grundat besluten om underhållsstöd på att S.G. under aktuell period har varit folkbokförd på samma adress som K.H. Utifrån denna förutsättning har Försäkringskassan också beslutat att återkräva utbetalt bostadsbidrag. Mot bakgrund av kammarrättens dom i målet om återkrav av bostadsbidrag var det tveksamt om beslutet att inte meddela prövningstillstånd var riktigt. - Regeringsrätten (2010-05-21, Dexe, Lundin, Ståhl) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Ett överklagande av en länsrätts avgörande i mål om underhållsstöd får prövas av kammarrätt endast om kammarrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 34 a § andra stycket 3 förvaltningsprocesslagen (1971:291) får prövningstillstånd i kammarrätten meddelas om det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Mot bakgrund av den bevisning som S.G. nu har åberopat och med hänsyn till vad Försäkringskassan har anfört anser Regeringsrätten att det finns synnerliga skäl att högre rätt prövar S.G:s överklagande av länsrättens dom. Prövningstillstånd i kammarrätten ska därför meddelas. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och meddelar S.G. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av länsrättens dom. (mål nr 1881-1882-07, fd 2010-05-11, Nordblom)