RÅ 2010 not 53

Återbetalning av mervärdesskatt med ytterligare belopp (bifall) / Återbetalning av mervärdesskatt skulle medges med ytterligare belopp (resningsärende, bifall)

Not 53. Ansökan av Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt om resning i mål ang. återbetalning av mervärdesskatt. - Regeringsrätten fann i dom den 4 mars 2008 att Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt för redovisningsperioderna januari-oktober 1995 skulle medges återbetalning av den ingående mervärdesskatt som var hänförlig till skadereglering till följd av försäkringsavtal med privatpersoner med undantag för den skatt som avsåg förvärv av personbilar och motorcyklar. Återbetalningsbeloppet bestämdes till (8 614 957-4 532 660 =) 4 082 297 kr. - Bolaget ansökte om resning och yrkade att återbetalning i stället skulle medges med 8 478 370 kr. Bolaget anförde bl.a. följande. Bolagets totala ingående mervärdesskatt avseende skadekostnader för privatpersoners motorfordon uppgick till 2 659 987 kr, varav 136 587 kr avsåg förvärv av personbilar och motorcyklar. Bolaget har därför rätt till återbetalning med (8 614 957-136 587 =) 8 478 370 kr. - Skatteverket anförde att verket inte hade några synpunkter på vad bolaget anfört om beloppen. - Regeringsrätten (2010-05-28, Sandström, Almgren, Dexe, Stenman, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Med hänsyn till vad som kommit fram i målet finner Regeringsrätten att det finns skäl för resning i fråga om det belopp med vilket bolaget har rätt till återbetalning. Det saknas anledning att ifrågasätta bolagets beräkning av den ingående mervärdesskatt som är hänförlig till förvärv av personbilar och motorcyklar. Bolaget ska därför medges återbetalning med begärt belopp eller med (8 614 957-136 587 =) 8 478 370 kr. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten beviljar resning och förklarar, med ändring av Regeringsrättens dom den 4 mars 2008, att Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt är berättigat till återbetalning av mervärdesskatt för redovisningsperioderna januari-oktober 1995 med 8 478 370 kr avseende skadereglering. (mål nr 2640-08, fd 2010-03-25, Hanson)