RÅ 2010 not 65

Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om

Not 65. Överklagande av Barkarö Byggteknik AB ang. inkomsttaxering 2001 och skattetillägg. - Skatteverket beslutade genom eftertaxering att vägra Barkarö Byggteknik AB avdrag för förlust på aktier vid 2001 års taxering samt påförde skattetillägg. Bolaget överklagade beslutet hos Länsrätten i Västmanlands län som på bolagets begäran höll muntlig förhandling. Länsrätten avslog genom dom den 30 november 2006 bolagets överklagande. Bolaget överklagade hos Kammarrätten i Stockholm och yrkade även där muntlig förhandling. Kammarrätten avslog i beslut den 2 september 2008 yrkandet om muntlig förhandling. Kammarrätten avslog därefter genom dom den 15 oktober 2008 bolagets överklagande. - Bolaget fullföljde sin talan och anförde bl.a. att beslutet att avslå yrkandet om muntlig förhandling gett bolaget grundad anledning att anta att i vart fall särskild avgift inte skulle komma att tas ut. - Skatteverket tillstyrkte att kammarrättens dom undanröjdes. Regeringsrätten (2010-06-22, Almgren, Kindlund, Knutsson, Jermsten, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Kammarrätten beslutade den 2 september 2008 att avslå bolagets yrkande om muntlig förhandling. Som skäl för beslutet angav kammarrätten att muntlig förhandling var obehövlig med hänsyn till att muntlig förhandling hållits i länsrätten, sakfrågans beskaffenhet och till vad som framkommit i målet. - Av 6 kap. 24 § taxeringslagen (1990:324) i tillämplig lydelse framgår följande. Vid handläggning i länsrätt och kammarrätt om särskild avgift ska muntlig förhandling hållas, om den skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte, om det inte finns anledning att anta att avgift kommer att tas ut. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - I mål om skattetillägg föreligger en ovillkorlig rätt till muntlig förhandling i länsrätt, numera förvaltningsrätt, och kammarrätt. Kammarrätten har inte hållit muntlig förhandling trots att bolaget begärt det. Handläggningen av målet i kammarrätten företer därmed sådana brister att domen bör undanröjas och målet återförvisas till kammarrätten för ny behandling. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten undanröjer Kammarrätten i Stockholms dom den 15 oktober 2008 och återförvisar målet till kammarrätten för ny behandling. (mål nr 8312-08, fd 2010-06-02, Idarsson)