RÅ 2010 not 66

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bostadsanpassningsbidrag (fråga om spisvakt kunde anses nödvändig för att bostaden skulle vara ändamålsenlig för en funktionshindrad, ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om spisvakt kunde anses nödvändig för att bostaden skulle vara ändamålsenlig för en funktionshindrad (ändringsskäl)

Not 66. Överklagande av V.T. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om bostadsanpassningsbidrag. - V.T. ansökte i januari 2008 hos Nämnden för äldre och funktionshindrade i Värmdö kommun om bostadsanpassningsbidrag enligt 6 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Ansökan avsåg en spisvakt. Nämnden avslog ansökningen. Länsrätten i Stockholms län avslog i dom den 16 april 2009 V.T:s överklagande av nämndens beslut. Kammarrätten beslutade den 26 juni 2009 att inte meddela prövningstillstånd. - V.T. överklagade kammarrättens beslut. - Regeringsrätten (2010-06-23, Billum, Almgren, Kindlund, Knutsson, Jermsten) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätten bl.a. om anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten (tidigare länsrätten) kommit. - Målet rör i sak frågan om spisvakt kan anses som en åtgärd för anpassning av bostadens fasta funktioner för vilken bostadsanpassningsbidrag kan lämnas. - Regeringsrätten har i dom den 6 maj 2010 i mål nr 3810-09 funnit att en spisvakt utgör ett komplement till spisen och att bostadsanpassningsbidrag således kan lämnas till spisvakt eftersom det är fråga om en åtgärd för anpassning av en fast funktion i bostaden. För att bostadsanpassningsbidrag ska utgå krävs också att åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. - Av utredningen i förevarande mål framgår att V.T. har gravt nedsatt minne efter en hjärnblödning. En spisvakt framstår därför som nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för henne. Det förekommer därför anledning till ändring i det slut vartill länsrätten (numera förvaltningsrätten) kommit. Prövningstillstånd för prövning i kammarrätten ska därför meddelas. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar V.T. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrätten i Stockholms läns dom den 16 april 2009 (mål nr 4670-09, fd 2010-05-25, Törnered)