Upphävd författning

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1574 i lydelse enligt SFS 2000:527
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Förordning (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag
Förordning (1985:489) om statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

 • HFD 2020:20:Önskemål om att få dela sovrum med en sambo har inte gett rätt till bostadsanpassningsbidrag när bostaden i övrigt ansetts ändamålsenlig för en person med funktionsnedsättning och det saknats en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och anpassningsåtgärden.
 • HFD 2014:77:Rätt till bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder har ansetts föreligga när det vid förvärvet av bostaden inte kunnat förutses att sådana åtgärder skulle bli nödvändiga inom en inte alltför avlägsen framtid.

2 §  Kommunerna svarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder enligt bestämmelserna i denna lag.

3 §  Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet.

Bostadsanpassningsbidrag

4 §  Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

5 §  Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av en funktionshindrad person i sin bostad och om åtagandet kan antas avse en längre tid, lämnas bidrag även för anpassning av den bostaden.

6 §  Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.

[S2]Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Lag (2000:527).

Prop. 1999/2000:79: Genom ett nytt andra stycke i paragrafen görs det klart att bostadsanpassningsbidrag inte ges för att rusta upp bostäder som inte uppfyller dagens bostadsstandardförhållanden.

 • HFD 2020:20:Önskemål om att få dela sovrum med en sambo har inte gett rätt till bostadsanpassningsbidrag när bostaden i övrigt ansetts ändamålsenlig för en person med funktionsnedsättning och det saknats en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och anpassningsåtgärden.
 • HFD 2011 not 63:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bostadsanpassningsbidrag (fråga om bidrag vid köp av bostad som krävde anpassningsåtgärder, prejudikat- och ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om bidrag vid köp av bostad som krävde anpassningsåtgärder (prejudikat- och ändringsskäl)
 • RÅ 2002:100:En sådan undantagssituation har inte ansetts föreligga att en kommun haft rätt att vägra bostadsanpassningsbidrag till en nödvändig men förhållandevis dyrbar åtgärd med hänvisning till en annan lämpligare bostad.
 • RÅ 2010:47:Spisvakt oavsett anslutningssätt (I) respektive framdragning av el och vatten för installation av tvättmaskin i en hyreslägenhet (II) har ansetts utgöra sådan anpassning av fasta funktioner i bostaden för vilka bostadsanpassningsbidrag kan lämnas.
 • HFD 2011:37:Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.
 • RÅ 2010 not 66:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bostadsanpassningsbidrag (fråga om spisvakt kunde anses nödvändig för att bostaden skulle vara ändamålsenlig för en funktionshindrad, ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om spisvakt kunde anses nödvändig för att bostaden skulle vara ändamålsenlig för en funktionshindrad (ändringsskäl)
 • HFD 2014:81:Enligt Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. ska till ansökan om bidrag fogas intyg från fastighetsägaren om att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick bl.a. vid avflyttning. Föreskriften har ansetts gå utöver vad som kan anses utgöra en verkställighetsföreskrift.
 • HFD 2014:42:Fråga om en åtgärd för anpassning av en bostad är nödvändig för att denna ska vara ändamålsenlig för den funktionshindrade (I och II).

7 §  Bostadsanpassningsbidrag lämnas även för

 1. åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård, om behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt,
 2. åtgärder som gör det möjligt för den funktionshindrade att utöva hobbyverksamhet, om han på grund av sitt funktionshinder inte kan delta i aktiviteter utanför bostaden och
 3. reparation av utrustning som har anskaffats med stöd av bidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser och reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll.

8 §  Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om det finns särskilda skäl för att välja en utformning av bostaden som kräver anpassning. Lag (2000:527).

Prop. 1999/2000:79: Paragrafens nya lydelse innebär endast en redaktionell ändring vad gäller bostadsanpassningsbidrag vid nybyggnad. Vid nybyggnad krävs det fortfarande särskilda skäl för valet av bostad. De särskilda skälen kan variera från kommun till kommun beroende på vilket utbud av lediga bostäder det finns i kommunen.

 • RÅ 1996:49:Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.
 • RÅ 1998:1:Kammarrätten har ansetts böra meddela prövningstillstånd i mål där länsrätten till kommunal nämnd för kännedom överlämnat sakuppgifter - som lagts till grund för länsrättens avgörande - från enskild part men inte berett nämnden tillfälle att inom viss tid yttra sig över sakuppgifterna.

9 §  Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. Lag (2000:527).

Prop. 1999/2000:79: Paragrafens nya lydelse innebär att det inte längre krävs särskilda skäl för valet av bostad vid köp eller byte av bostad om det bara är fråga om anpassningsåtgärder som inte är kostnadskrävande. Exempel på sådana inte kostnadskrävande åtgärder är borttagning av trösklar och uppsättning av stödhandtag eller blandare till handfat eller vask.

Är anpassningsåtgärderna kostnadskrävande krävs det också fortsättningsvis särskilda skäl för valet av bostad vid köp eller byte av bostad. ...

 • HFD 2011 not 63:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bostadsanpassningsbidrag (fråga om bidrag vid köp av bostad som krävde anpassningsåtgärder, prejudikat- och ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om bidrag vid köp av bostad som krävde anpassningsåtgärder (prejudikat- och ändringsskäl)
 • HFD 2011:37:Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.
 • HFD 2014:77:Rätt till bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder har ansetts föreligga när det vid förvärvet av bostaden inte kunnat förutses att sådana åtgärder skulle bli nödvändiga inom en inte alltför avlägsen framtid.
10 § har upphävts genom lag (2000:527).

Bidrag till återställning av anpassade bostäder

11 §  Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för att ta bort anordningar för funktionshindrade personer (återställning) som har utförts

 1. i eller i anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut, eller
 2. i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, om anordningarna avser att underlätta för en funktionshindrad person att komma in i och ut ur lägenheten eller att förflytta sig till och från huset eller inom tomten.

12 §  Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att

 1. återställningen avser en anpassningsåtgärd som har utförts med stöd av bidrag enligt denna lag, förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag eller förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningbidrag och
 2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre kan utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

13 §  För bidrag enligt 11 § 1 gäller också att husägaren har tillförsäkrat kommunen rätt att när den anpassade lägenheten blir ledig anvisa den till bostadssökande och att kommunen vid den tidpunkt då lägenheten blir ledig inte har kunnat anvisa den till någon annan person med funktionshinder.

Bidragens storlek

14 §  Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Återställningsbidrag lämnas dock endast om den godkända kostnaden vid ett och samma tillfälle överstiger 5 000 kronor.

Handläggning av bidragsärenden m. m.

15 §  Före utbetalningen av bostadsanpassningsbidrag eller återställningsbidrag får den kommun som beviljat bidraget återkalla beslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre föreligger.

16 §  Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag betalas ut sedan åtgärd som bidraget avser har utförts.

17 §  Kommunen får besluta om återbetalning av bidrag helt eller delvis

 1. om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp,
 2. om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

[S2]Kommunen får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten, om det finns särskilda skäl.

Överklagande

18 §  Kommunens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:97).

 • RÅ 1998:1:Kammarrätten har ansetts böra meddela prövningstillstånd i mål där länsrätten till kommunal nämnd för kännedom överlämnat sakuppgifter - som lagts till grund för länsrättens avgörande - från enskild part men inte berett nämnden tillfälle att inom viss tid yttra sig över sakuppgifterna.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. Genom denna lag upphävs förordningen (1985:489) om statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m. m. och förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag.
  3. I ärenden där beslut om bostadsanpassningsbidrag fattats före den 1 januari 1993 gäller förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag. För att statsbidrag till kommunen skall betalas ut enligt 15 § skall dock kommunens ansökan ha kommit in till Boverket före utgången av februari 1996. Lag (1995:474).
  4. Har ansökan om bostadsanpassningsbidrag kommit in före den 1 januari 1993 skall prövning av ansökan ske med tillämpning även av bestämmelsen i 3 § första meningen förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag om att bostadsanpassningsbidrag lämnas till ägare av bostadshus.
  5. Bestämmelsen i 9 § andra stycket förordningen (1985:489) om statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m. m. gäller fortfarande om Boverket har beslutat om statsbidrag före den 1 januari 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:58, Bet. 1992/93:BoU4
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1994:821) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:373, Prop. 1993/94:199, Bet. 1993/94:BoU21
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:97) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:474) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:312, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:BoU14
  Omfattning
  ändr. 3 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1997:67) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:143, Prop. 1996/97:30, Bet. 1996/97:BoU5
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1997-04-01

Lag (2000:527) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:240, Prop. 1999/2000:79, Bet. 1999/2000:SoU14
Omfattning
upph. 10 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 6, 8, 9 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Ändring, SFS 2018:222

Omfattning
upph.