RÅ 2010 not 68

Kammarrättens avgörande hade inte gått klaganden emot då / Klaganden inte tidigare fört talan i målet och redan länsrättens avgörande gått denne emot

Not 68. Överklagande av I.L. av beslut enligt namnlagen (1982:670). - Sedan E.S. anmält att han ville lägga till namnet ”L-” som förnamn och Skatteverket avslagit hans anmälan, överklagade han beslutet hos Länsrätten i Norrbottens län som i dom den 2 oktober 2009 biföll överklagandet. Kammarrätten i Sundsvall avslog i dom den 24 februari 2010 Skatteverkets överklagande av länsrättens dom. - I sitt överklagande anförde I.L. att hennes efternamn var gammalt och väl känt och att det därför inte borde få användas som förnamn. - Regeringsrätten (2010-06-29, Eliason) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . I.L. har inte tidigare varit part i målet. Med hänsyn härtill och till att redan länsrättens dom gick henne emot är hon inte berättigad att först hos Regeringsrätten träda in som part i rättegången. Hennes talan kan därför inte tas upp till prövning (jfr RÅ 2002 ref. 58). - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten avvisar I.L:s överklagande. (mål nr 1725-10, fd 2010-06-25, Dunnington)