RÅ 2010 not 72

Rättsligt bistånd genom offentligt biträde i ärende om uppehållstillstånd omfattade inte ansökan om resning i ärendet

Not 72. Ansökan av D.K. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen. - Migrationsverket beslutade den 19 april 2010 att avslå D.K:s ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd, att avvisa honom från Sverige samt att kvarhålla honom i förvar. D.K. överklagade beslutet till Migrationsdomstolen som den 18 juni 2010 beslutade att han alltjämt skulle hållas kvar i förvar. Han överklagade domen till Migrationsöverdomstolen som den 9 juli 2010 avslog överklagandet. - D.K. ansökte genom sitt ombud A.S. om resning i Migrationsöverdomstolens mål. Han yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva Migrationsöverdomstolens dom och omedelbart försätta honom på fri fot. I andra hand yrkade han att Regeringsrätten skulle återförvisa målet till Migrationsöverdomstolen för fortsatt handläggning. - Som grund för sin ansökan anförde han bl.a. följande. Migrationsdomstolens beslut och Migrationsöverdomstolens dom strider uppenbart mot gällande rätt eftersom det saknas möjlighet för domstol att undandra sig prövning av åberopade omständigheter. Domstolarna har uttryckligen avstått från att, inom ramen för förvarsfrågan, utreda huruvida han eventuellt vistas legalt i Sverige. Han har i målet gett in sitt hemlandspass, sin sambos personbevis, kopia av beslut om inkomstskatt för sambon och kopia av hennes polska id-kort samt en redogörelse för relationen till henne. - Regeringsrätten (2010-07-26, Almgren, Brickman, Ståhl) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte kommit fram att det föreligger något sådant förhållande som utgör skäl för resning. - A.S. har uppgett att han avser att inkomma med kostnadsräkning. Rättsligt bistånd genom offentligt biträde som beviljats i ett ärende om uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) omfattar inte en ansökan om resning i ärendet (jfr RÅ 1990 ref. 86 och RÅ 1993 not. 705). A.S. kan därmed inte beviljas någon ersättning i förevarande mål. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten avslår ansökningen. - Regeringsrätten avslår A.S:s yrkande om ersättning. (mål nr 4709-10, fd II 2010-07-21, Hofvander)