RÅ 2010 not 74

Den s.k. tiodagarsregeln vid offentlig upphandling kunde inte återställas

Not 74. Ansökan av Lucas Star Sweden AB (bolaget) om återställande av försutten tid i mål ang. offentlig upphandling. - Norrtälje kommun genomförde en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, gällande inköp av en ljud- och ljusanläggning till en gymnasieskola. Kommunen tilldelade Watt & Volt Sverige AB kontraktet. Lucas Star Sweden AB yrkade att Förvaltningsrätten i Uppsala skulle besluta att upphandlingen skulle rättas på visst sätt enligt 16 kap. LOU. Förvaltningsrätten beslutade interimistiskt den 28 april 2010 att upphandlingen tills vidare inte fick avslutas. I en dom den 24 maj 2010 avslog förvaltningsrätten bolagets ansökan. Genom domen upphörde även det tidigare meddelade interimistiska beslutet. Bolaget överklagade förvaltningsrättens dom hos Kammarrätten i Stockholm som genom beslut den 19 juli 2010 avvisade överklagandet med hänvisning till att domstolen inte kunde pröva överklagandet eftersom det redan när det kom in till kammarrätten hade förflutit mer än tio dagar sedan förvaltningsrättens interimistiska beslut, att upphandlingen inte fick avslutas, upphört att gälla och avtal hade tecknats. - Bolaget överklagade beslutet och yrkade att Regeringsrätten, efter meddelande av prövningstillstånd, skulle besluta att återförvisa målet till kammarrätten för fortsatt handläggning. Till stöd för sin talan anförde bolaget bl.a. följande. Bolaget delgavs förvaltningsrättens dom den 3 juni 2010. Domen överklagades till kammarrätten den 4 juni 2010 genom att överklagandet med bilagor skickades per e-post till Förvaltningsrätten i Uppsala. Vid en senare kontroll med förvaltningsrätten framkom det att domstolen, på grund av att den person som ansvarade för handläggningen hade blivit sjuk, hade missat att vidarebefordra överklagandet till kammarrätten. Detta beklagades av domstolen, som också klarlade att bolaget inte skulle lida någon rättsförlust till följd av det inträffade. Samtidigt bekräftades att överklagandet hade kommit in till förvaltningsrätten den 4 juni 2010. Efter begäran från domstolen skickade bolaget den 30 juni 2010 in överklagandet en gång till. Efter det att förvaltningsrätten hade konstaterat att överklagandet hade kommit in i rätt tid vidarebefordrades det till kammarrätten. Kammarrätten avvisade i sitt beslut den 19 juli 2010 överklagandet med påståendet att det hade kommit in till domstolen den 1 juli 2010, vilket i och för sig var korrekt men hade sin orsak i att handläggande myndigheter brustit i sin kommunikation sinsemellan. Om detta förhållande, som rättslig grund, ska beskrivas som återställande av försutten tid eller annorledes, överlät bolaget till Regeringsrätten att bedöma. - Regeringsrätten (2010-09-01, Billum) fann att det inte hade kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd och uttalade därefter följande. Bolagets talan får även anses innefatta ett yrkande om återställande av den i 16 kap. 1 § tredje stycket LOU föreskrivna fristen om tio dagar, inom vilken en ansökan om åtgärder enligt 2 § samma kapitel kan prövas av allmän förvaltningsdomstol. Denna frist är inte av beskaffenhet att kunna återställas (jfr bl.a. RÅ 2007 not. 31). - Ansökningen om återställande av försutten tid kan vid angivna förhållanden inte prövas. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om återställande av försutten tid. (mål nr 5181-10, fdr II 2010-08-25, Axelsson).