RÅ 2010 not 78

Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning / Då den utflyttade skulle ha ett omfattande umgänge i Sverige med sina minderåriga barn (förhandsbesked)

Not 78. Överklagande av A av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - A ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden i frågan om han efter utflyttning från Sverige skulle anses ha väsentlig anknytning hit. Hans ansökan sammanfattades på följande sätt i inledningen till Skatterättsnämndens beslut. A separerade från sin hustru under våren 2008. Under augusti 2009 ansökte de om äktenskapsskillnad. Deras två gemensamma barn, fyra och fem år, bor sedan separationen hos modern. De har gemensam vårdnad om barnen. Under nämnda tidsperiod avslutade A sin tidigare anställning som VD för X. Som en konsekvens av de redovisade ändrade förhållandena har A beslutat sig för att flytta till Schweiz, något som familjen övervägde för några år sedan men som då inte blev av. Äktenskapet kommer att vara upplöst innan utflyttningen, som planeras till i mars 2010, sker. Han avser att bosätta sig i eller i närheten av Lausanne i en hyrd lägenhet, storleksmässigt likvärdig med den permanentbostad, en bostadsrättslägenhet i Stockholm, som han ska sälja i samband med utflyttningen. Bohaget ska användas till att möblera lägenheten i Schweiz. Med Schweiz som bas planerar han att bedriva konsultverksamhet avseende industriella och finansiella bolag i Europa, framför allt i Norden. Vid tidpunkten för ansökan var två sådana uppdrag aktuella. Han räknar med att även få vissa styrelseuppdrag. Umgänget med de två barnen ska ske dels i Sverige, dels utomlands. A räknar med att i det syftet få sammanlagt högst 90 övernattningar per år (motsvarar 106 dagar) i Sverige. Umgänget kommer att ske i perioder om fem övernattningar i sträck under förlängda veckoslut (motsvarar sex dagar) vid två tillfällen per månad under sju månader och vid ett tillfälle per månad under ytterligare fyra månader. För umgänget med barnen kommer han att ha tillgång till två rum i sin vuxne sons bostad. Det kan även bli aktuellt att bo hos vissa nära vänner eller att låna f.d. hustruns lägenhet eller sommarbostad. Under längre lov kommer umgänget med barnen att ske i bostaden i Schweiz eller på semesterorter utanför Sverige. A uppskattar vidare att han till följd av styrelseuppdrag i ett eller två svenska bolag som han saknar ägarintressen i kan komma att vistas här under sammanlagt 20 dagar per år samt knappast något alls på grund av sin konsultverksamhet. Efter utflyttningen kommer hans tillgångar i Sverige att utgöras av smärre aktieposter i börsnoterade bolag. - A ville veta om han skulle komma att vara begränsat skattskyldig i Sverige på den grunden att han saknar väsentlig anknytning hit efter utflyttningen till Schweiz (fråga 1). Om svaret är nej ville han veta om det förändras om han inte har formell vårdnad om de minderåriga barnen (fråga 2 a) eller om han vistas sammanlagt högst 100 dagar om året i Sverige (fråga 2 b). - Skatteverket ansåg att vistelsernas sammanlagda längd i Sverige i kombination med att barnen är bosatta här ger A väsentlig anknytning hit. - Skatterättsnämnden (2010-03-03, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) lämnade följande förhandsbesked . A ska i samtliga de alternativ som omfattas av ansökan anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit efter utflyttningen till Schweiz. - Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning. - Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och som har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige ska, enligt kapitlets 7 §, beaktas en rad anknytningsfaktorer, bl.a. om personen är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk och om han har sin familj här. Uppräkningen avslutas med att också liknande förhållanden ska beaktas. - En person som efter utflyttning från Sverige gör frekventa resor hit för att umgås med sin son i förskoleåldern har inte ansetts få väsentlig anknytning till Sverige (RÅ 2003 ref. 52). Efter separation mellan honom och sonens mor några år tidigare hade modern ensam vårdnad om sonen. Besöken skulle ske i anslutning till helger och uppgå till ca 60 dagar per år. Under besöken skulle han inte ha tillgång till annat boende än gästrum hos vänner och släktingar. Därutöver skulle han besöka Sverige 20 dagar per år för arbete. - A är svensk medborgare. Av handlingarna i ärendet framgår inte annat än att han fram till den aktuella utflyttningen till Schweiz hela tiden varit bosatt i Sverige. A har två små barn som efter hans separation från modern 2008 är bosatta hos henne. De har gemensam vårdnad men som en konsekvens av den nu aktuella prövningen kan modern komma att få ensam vårdnad om barnen. A kommer att besöka Sverige för att umgås med barnen regelbundet och i stort sett varje månad. Under barnens sommarlov och andra större lov ska de besöka honom i stället. Hans besök här för att träffa barnen kommer att uppgå till sammanlagt drygt 100 dagar per år. Han kommer då att disponera två rum i en vuxens sons bostad. Vidare kommer A att besöka Sverige ungefär 20 dagar per år för arbete. - De förhållanden under vilka A ska utöva sitt umgänge med de i Sverige bosatta barnen och omständigheterna i övrigt innebär enligt Skatterättsnämndens mening att A vid en samlad bedömning får väsentlig anknytning till Sverige. Bedömningen ändras inte om den gemensamma vårdnaden om barnen upphör eller om antalet besöksdagar i Sverige minskar till högst 100. - A. överklagade och yrkade i första hand att Regeringsrätten med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked skulle förklara att han med de i ansökan beskrivna omständigheterna ska anses begränsat skattskyldig i Sverige även om han årligen vistas här i 126 dagar (fråga 1). I andra hand yrkade han att Regeringsrätten skulle förklara att han är begränsat skattskyldig i Sverige om han antingen inte har den formella vårdnaden om sina barn eller om han vistas högst 100 dagar i Sverige (fråga 2 a och 2 b). Skatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked. - Regeringsrätten (2010-09-10, Billum, Dexe, Kindlund, Lundin, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (mål nr 1797-10, fd II 2010-08-25, Saar Lundqvist)