RÅ 2010 not 83

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Inkomstskatt (fråga om återköp av pensionsförsäkring, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om förutsättningarna för återköp av pensionsförsäkring var uppfyllda (prejudikatskäl)

Not 83. Överklagande av S.P. ang. prövningstillstånd i mål om återköp av pensionsförsäkring. - Skatteverket avslog S.P:s begäran om dispens för återköp av två pensionsförsäkringar, tecknade 1992 och 2004 och med ett sammanlagt värde om drygt 500 000 kr. S.P. överklagade beslutet hos Länsrätten i Södermanlands län som i dom den 7 september 2009 avslog överklagandet. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 1 oktober 2009 att inte meddela prövningstillstånd. - S.P. yrkade att han skulle beviljas dispens för återköp av försäkringarna och anförde bl.a. följande. Han blev arbetslös i februari 2009 och den månatliga inkomsten från arbetslöshetskassan uppgick till endast 4 500 kr. Under tiden som arbetslös levde han på existensminimum med bistånd från socialtjänsten men pengar fattades varje månad. Han arbetar nu som försäkringsombud utan garanterad lön. Under februari månad sålde han ingenting och fick därför ingen ersättning i mars. Han klarade sig genom att låna 5 000 kr från sin mor och genom bistånd från socialtjänsten. En förtida utbetalning av hans pensionssparande skulle möjliggöra en sanering av hans ekonomi. Utan pensionsförsäkringarna kommer hans ålderspension att uppgå till ca 16 000 kr i månaden vilket är tillräckligt för honom. - Skatteverket ansåg att överklagandet skulle bifallas. I och med att det införts en möjlighet till domstolsprövning av de aktuella ärendena fanns det enligt verket behov av vägledande avgöranden. - Regeringsrätten (2010-09-27, Sandström, Dexe, Kindlund, Jermsten, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), om anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten (tidigare länsrätten) kommit (punkt 2) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Enligt 58 kap. 18 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) får en pensionsförsäkring återköpas om det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst 30 procent av prisbasbeloppet. Om återköpsvärdet är högre, dock högst ett prisbasbelopp, får återköp ske under förutsättning att försäkringen inte är förenad med ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande och premier för försäkringen inte har betalats under de senaste tio åren. - I andra fall får, enligt paragrafens andra stycke, Skatteverket medge återköp, om försäkringstagaren är på obestånd och genom ett återköp kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem eller om det i övrigt finns synnerliga skäl. Ett medgivande förutsätter att återköp får ske enligt försäkringsavtalet och försäkringstekniska riktlinjer (s.k. dispens). - Vid tidpunkten för kammarrättens prövning fanns inga vägledande avgöranden rörande frågan om vilka förhållanden som kan föranleda att återköp ska medges. I målet synes goda möjligheter föreligga att belysa frågorna om vad som kan anses utgöra obestånd och en varaktig lösning på försäkringstagarens ekonomiska problem respektive om det annars finns sådana synnerliga skäl som kan medföra att återköp ska medges. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att S.P:s överklagande av länsrättens beslut prövas av högre rätt och prövningstillstånd i kammarrätten ska därför meddelas. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar S.P. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrätten i Södermanlands läns dom den 7 september 2009. (mål nr 6370-09, fd 2010-08-25, Olsson)