RÅ 2010 not 93

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Särskild avgift för kommun som inte tillhandahåller en insats som någon är berättigad till enligt domstols avgörande (fråga om hur avgiften skulle beräknas, prejudikat- och ändringsskäl) / Särskild avgift för kommun som inte tillhandahåller en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som någon är berättigad till enligt domstols avgörande (fråga om hur avgiften skulle beräknas, prejudikat- och ändringsskäl)

Not 93. Överklagande av Laholms kommun ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om särskild avgift enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. - Socialnämnden i Laholms kommun avslog genom beslut den 14 november 2002 en enskild persons ansökan om bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS. Sedan beslutet överklagats ålade Länsrätten i Hallands län i dom den 17 mars 2003 socialnämnden att bereda den enskilde en sådan bostad. Domen vann laga kraft. Länsstyrelsen i Hallands län ansökte i januari 2005 om att Laholms kommun skulle åläggas att betala en särskild avgift enligt 28 a-c §§ LSS med ett belopp om 36 400 kr per månad räknat fr.o.m. den 18 juni 2003 t.o.m. den 17 december 2004, sammanlagt 655 200 kr, för utebliven verkställighet av länsrättens dom. Kommunen bestred bifall till ansökan och anförde bl.a. att kommunens kostnader för den berörde personen under den aktuella tiden klart översteg den beräknade kostnaden för den beslutade insatsen. - Länsrätten i Hallands län fann i dom den 29 januari 2007 att länsrättens förpliktande dom verkställdes den 6 februari 2004 genom att den enskilde då erbjöds plats i bostad med särskild service för barn och ungdomar hos Stiftelsen Vindrosen i Sjöbo kommun. Länsrätten beslutade i domen att ålägga kommunen att betala en särskild avgift om avrundat 280 000 kr (7,75 månader à 36 400 kr) för tiden den 18 juni 2003 - den 6 februari 2004. Sedan socialnämnden överklagat domen till Kammarrätten i Göteborg fann kammarrätten i beslut den 8 november 2007 inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Socialnämnden i Laholms kommun överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja nämnden prövningstillstånd för prövning i kammarrätten och anförde bl.a. följande. Mot bakgrund av utredningen i målet borde det ha framstått som osäkert för kammarrätten om länsrätten kommit till ett riktigt slut, såväl i frågan om kommunen har gjort sig skyldig till oskäligt dröjsmål som i frågan om storleken av den särskilda avgift som kommunen ålagts att betala. Prövningstillstånd ska därmed meddelas eftersom anledning förekommer till ändring av länsrättens dom. - Socialstyrelsen övertog den 1 januari 2010 länsstyrelsernas ansvar för tillsyn över socialtjänsten. Enligt övergångsbestämmelserna till lagändringen (SFS 2009:596) skulle vid ikraftträdandet bl.a. ärenden där länsstyrelsen ansökt om särskild avgift överlämnas för handläggning hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen blev därför kommunens motpart i målet. - Socialstyrelsen anförde bl.a. följande. Frågan som målet gäller, om kommunens olika kostnader under tiden innan en insats kan verkställas har någon betydelse för beräkning av den särskilda avgiften, är föga belyst. En sådan situation kan inte anses vara ovanlig. Det finns därför grund för prövningstillstånd eftersom saken är sådan att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Regeringsrätten (2010-10-18, Billum, Eliason, Kindlund, Jermsten, Ståhl) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Frågan i Regeringsrätten är om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd för kommunens överklagande av länsrättens dom. - Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, meddelas prövningstillstånd i kammarrätten bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1) eller om anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten (tidigare länsrätten) kommit (punkt 2). - Enligt 28 a § andra stycket LSS ska en kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande åläggas att betala en särskild avgift. Enligt 28 b § samma lag fastställs den särskilda avgiften till lägst tio tusen kronor och högst en miljon kronor. När avgiftens storlek fastställs ska det särskilt beaktas hur lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara. Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. - Beträffande frågan om hur den särskilda avgiften ska beräknas har vissa riktlinjer lämnats i förarbetena till lagstiftningen, där det framgår bl.a. att storleken på kommunens besparing kan ha betydelse för beräkningen (prop. 2001/02:122 s. 30). - För ett fall som det aktuella, där en kommun hävdar att den inte gjort någon besparing till följd av att den beslutade insatsen inte genomförts, har inte någon ledning för hur bedömningen bör göras lämnats i förarbetena. Frågan har inte heller belysts i något vägledande rättsfall. Det får därför anses vara av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Kammarrätten borde därför ha lämnat prövningstillstånd i enlighet med reglerna i 34 a § andra stycket 1 FPL. - Av utredningen framgår att den av länsrätten bestämda avgiften har beräknats på grundval av en av Svenska kommunförbundet år 2003 gjord utredning om kostnader i kommuner avseende insatsen bostad med särskild service, dvs. på ett schablonmässigt sätt. Någon bedömning av om det funnits skäl att bestämma avgiften med hänsyn till den av kommunen anförda grunden har inte gjorts av länsrätten. Till detta kommer att länsrätten utan egentlig motivering har slagit fast att oskäligt dröjsmål har uppkommit för kommunen redan tre månader efter länsrättens dom. - Mot bakgrund härav borde det för kammarrätten även ha framstått som osäkert om länsrätten kommit till ett riktigt slut i målet. Kammarrätten borde därför även ha lämnat prövningstillstånd i enlighet med reglerna i 34 a § andra stycket 2 FPL. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Socialnämnden i Laholms kommun prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av nämndens överklagande av Länsrätten i Hallands läns dom den 29 januari 2007 i mål nr 26-05. - (mål nr 7408-07, fd II 2010-09-08, Borlid)