RÅ 2010 not 97

Skattesatsen 25 % skulle tillämpas på läktarbiljetter till Svenska Idrottsgalan 2010 (förhandsbesked)

Not 97. Överklagande av Strix Television AB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade Strix Television AB (Strix) vilken skattesats som skulle tillämpas vid omsättning av s.k. läktarbiljetter till Svenska Idrottsgalan 2010 i Globen i Stockholm. Strix ansåg att galan var en sådan konsert eller annan jämförlig föreställning som avses i 7 kap. 1 § tredje stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och att skattesatsen borde vara 6 procent. Strix åberopade RÅ 2003 ref. 24 angående European Music Awards (EMA). Skatteverket ansåg att artistframträdandena var underordnade den idrottsliga delen och att skattesatsen 25 procent borde gälla. - Skatterättsnämnden (2010-05-31, Svanberg, ordf., Eriksson, Harmsen Hoogendoorn, Odéen, Peterson, Rabe, Wingren ): Förhandsbesked . Mervärdesskatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av läktarbiljetter till Svenska Idrottsgalan 2010 (Idrottsgalan 2010). - Motivering . Enligt 7 kap. 1 § första stycket ML ska skatt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av bl.a. tredje stycket. Enligt tredje stycket 5 ska skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar. - Enligt förarbetena ska den reducerade skattesatsen förbehållas verksamheter som tydligt utgör en del av kulturområdet (prop. 1996/97:10 s. 34). - Av artikel 98 jämförd med bilaga III punkt 7 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet) följer att en lägre skattesats än den normala får tillämpas för tillträde till föreställningar, teatrar, cirkusar, marknader, nöjesparker, konserter, museer, djurparker, biografer, utställningar och liknande kulturella evenemang och anläggningar. Motsvarande bestämmelser fanns i artikel 12.3 a tredje stycket jämförd med bilaga H punkt 7 i det numera upphävda direktivet 77/388/EEG (sjätte direktivet). - Möjligheten att tillämpa reducerade skattesatser är en avvikelse från principen om att den normala skattesatsen ska tillämpas. Av EU-domstolens praxis framgår att bestämmelser som utgör undantag från en princip ska tolkas restriktivt (se t.ex. domen i målet C-83/99 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien pp. 18-19). - Skatterättsnämnden gör följande bedömning. - För att avgöra vilken mervärdesskatterättslig karaktär Idrottsgalan 2010 ska anses ha ska en samlad bedömning göras av de omständigheter som kännetecknar tillhandahållandet i fråga (jfr t.ex. EU-domstolens dom i mål C-394/96 Card Protection Plan, p. 28). - I det av Strix åberopade rättsfallet RÅ 2003 ref. 24 angående EMA stod det enligt Regeringsrätten klart att det i första hand varit de musikaliska framträdandena och inte prisutdelningarna som utgjort tyngdpunkten i evenemanget och som varit avgörande för allmänhetens efterfrågan av och försäljningen av biljetter till evenemanget. Många av de artister som uppträdde musikaliskt var även nominerade till olika utmärkelser och erhöll i vissa fall också pris vilket enligt Regeringsrätten innebar att de olika inslagen som rörde prisutdelningarna naturligt hörde samman med artistframträdandena. Detta ledde till att evenemanget borde ses som en helhet. Med hänsyn till EMA:s huvudsakliga karaktär ansåg Regeringsrätten, mot bakgrund av vad som anförts om evenemangets tyngdpunkt, att detta fick anses utgöra en konsert. - Enligt Skatterättsnämndens uppfattning finns väsentliga skillnader mellan förhållandena i målet angående EMA och dem som föreligger i det nu aktuella ärendet. I fråga om Idrottsgalan 2010 saknas till en början det samband som fanns i EMA mellan artistframträdandena och de personer som var aktuella för prisutdelningarna. Artistframträdandena i Idrottsgalan 2010 kan inte heller, på sätt som ansågs vara fallet i EMA, anses utgöra tyngdpunkten i evenemanget. Denna får enligt nämndens uppfattning i stället anses bestå i uppmärksammandet av och belöningarna till idrottsprofiler. Artistframträdandena tjänar närmast som inramning, underordnad prisutdelningarna. Evenemanget ska mot den bakgrunden ses som ett enda tillhandahållande vilket är att bedöma som ett evenemang avseende prisutdelningar m.m. och inte som en konsert eller annan jämförlig tillställning. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget för entréavgifterna till Idrottsgalan 2010. - Strix överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att skattesatsen skulle bestämmas till 6 procent. Strix anförde bl.a. följande. Det huvudsakliga syftet med Idrottsgalan 2010 är att skapa underhållning. Det är även detta som lockar en betalande publik. Att idrottsprofiler uppmärksammas och belönas under galan fråntar inte galan dess underhållningsvärde. Dessa inslag är underhållning i samma utsträckning som musik- och humorinslagen. Idrottsgalan 2010 måste därför vid en helhetsbedömning ses som ett sådant evenemang som omfattas av 7 kap. 1 § tredje stycket 5 ML. - Skatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked. - Regeringsrätten (2010-10-26, Kindlund, Knutsson, Jermsten, Ståhl, Stenman ): Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (mål nr 4068-10, fd 2010-10-06, Norling)